Fiskerikommissionen

Fiskerikommission blev besluttet med aftalen om Brexit-reserven fra december 2021. Af aftalen fremgik det, at Fiskerikommissionen skulle udarbejde forslag til løsninger af fiskeriets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer efter Brexit.

Fiskerikommissionen var sammensat af 10 uafhængige medlemmer inklusiv en formand. Medlemmerne blev udpeget ud fra deres personlige kapacitet og faglighed inden for økonomi, finansiering, innovation, fiskeriforvaltning, fiskeribiologi og fiskeriteknologi, havnatur og klima.

Fiskerikommissionen afleverede sin rapport til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 20. december 2023

Læs den samlede rapport med Fiskerikommissionens anbefalinger

Klik her for at download webtilgængelig PDF med Fiskerikommissionens anbefalinger.

Fiskerikommissionens medlemmer

Lars Barfoed, Formand for Fiskerikommissionen (fratrådt som formand for og medlem af Fiskerikommissionen den 26. september 2023)

Peder Andersen, professor emeritus i ressourceøkonomi ved Københavns Universitet

Poul Degnbol, tidligere Head of Advice, International Council for the Exploration of

the Sea (ICES)

Grete Elisabeth Dinesen, seniorkonsulent i økosystembaseret fiskeriforvaltning ved

Danmarks Tekniske Universitet

Peter Grønkjær, professor i marinøkologi ved Aarhus Universitet

Troels Hegland, lektor i fiskeriforvaltning ved Aalborg Universitet

Simon Jul, madiværksætter

Niels Buus Kristensen, seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo

Birthe Larsen, lektor i økonomi ved Copenhagen Business School

Liselotte Hohwy Stokholm, adm. direktør for Tænketanken Hav

Til Fiskerikommissionen har været tilknyttet et rådgivende panel bestående af centrale erhvervs- og interesseorganisationer. Fiskerikommissionen har afholdt fire møder med Det rådgivende panel.

Medlemmer af det rådgivende panel for Fiskerikommissionen

Center for bæredygtige livsformer

Danish Seafood Association

Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (DFPO)

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)

Danske Havne

Fangst

Finans Danmark

Fiskerikajen

Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO

Levende Hav

Marine Ingredients Denmark

WWF Verdensnaturfonden

Liste over bestilte analyser

Fiskerikommissionen har til brug for arbejdet fået udarbejdet en række analyser:

DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer

1. Eigaard, O. R., Dalskov, J., Mosegaard, H., Feekings, J., & Gadgård, A. B. (2023). Klimapåvirkning fra dansk fiskeri: Analyse af, hvordan dansk fiskeri påvirker klimaet gennem udledning af drivhusgasser. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

2. Rindorf, A., Dinesen, G. E., Egekvist, J., Eigaard, O. R., Henriksen, O., Neuenfeldt, S., . . . Boye, G. A. (2023). Fiskeriets påvirkning af økosystemet og økosystemets påvirkning af fiskeriet. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

3. Feekings, J., Krag, L., Frandsen, R., & O'Neill, B. (2023). Konsekvenser for økosystemer og økonomi af udvikling af nye redskaber og teknologier og evt. hindringer for udviklingen – Udviklingen af dansk fiskeri fra et redskabsteknologisk synspunkt. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Link til DTU Aquas analyser:
https://www.aqua.dtu.dk/-/media/institutter/aqua/publikationer/rapporter-401-450/438-2023-dtu-aquas-leverancer-til-fiskerikommissionen.pdf

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet

1. Andersen, J. L., Hoff, A., Nielsen , R., Nielsen , M., & Frost , H. S. (2023). Et historisk overblik over dansk fiskeri. IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
https://static-curis.ku.dk/portal/files/374397855/IFRO_Udredning_2023_24.pdf

2. Nielsen, M. (2023). Værdikæder for fisk i Danmark. IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
https://static-curis.ku.dk/portal/files/360685264/IFRO_Udredning_2023_23.pdf

3. Nielsen, M (2023). Ressourcerenten inklusive producentrenten i dansk fiskeri i 2000-2021. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. IFRO Udredning Nr. 2023/38. IFRO_Udredning_2023_38.pdf (ku.dk)

Center for Regional- og Turismeforskning

1. Hedetoft , A., Lindahl , J., & Lindahl , J. (2023). Fiskeriets regionaløkonomiske betydning. Center for Regional- og Turismeforskning.
https://crt.dk/wp-content/uploads/Fiskeriets-regionaloekonomiske-betydning.pdf

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

1. Sveegaard, S. (2023). Marsvin i danske farvande - Bestandsudvikling, beskyttelsesstatus og fødevalg. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_27.pdf

2. Galatius, A., Nabe-Nielsen, J., & Teilman, J. (2023). Sælers interaktioner med fiskeriet i Danmark og omkringliggende farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_26.pdf

3. Bregnballe, T. (2023). Skarver i Danmark. Bestandsudvikling, forvaltning, fødeindtag og  i interaktioner med fiskeri. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_28.pdf