Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen i departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan anvendes af en nærmere defineret personkreds til at indberette om forhold, der er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”). Indberetninger til whistleblowerordningen skal foretages via en digital whistleblowerportal. Portalen kan tilgås via linket i bunden af siden.

Ved indberetning til ordningen er du som whistleblower beskyttet af whistleblowerloven. Det er dog en betingelse for at være beskyttet af loven, at du har grund til at antage, at de oplysninger, som du indberetter, er korrekte, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af ordningen. Beskyttelsen indebærer bl.a., at du ikke må mødes med repressalier som følge af indberetningen. Derudover er det et krav efter whistleblowerloven, at departementets whistleblowerenhed skal sikre fortrolighed om din identitet samt beskytte identiteten på eventuelle berørte personer, som indberetningen handler om og eventuelle andre personer, der er nævnt i indberetningen.

Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere giver en nærmere beskrivelse af rammerne for whistleblowerordningen, herunder din beskyttelse som whistleblower og de regler, der gælder ved brug af whistleblowerordninger, som er oprettet i henhold til whistleblowerloven.

Vejledningen kan findes nederst på denne side og anbefales læst, inden du foretager en indberetning.

Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

Følgende personer kan foretage indberetning til departementets whistleblowerordning:

 • Personer, der er ansat i departementet, herunder deltids- og fuldtidsansatte og ansatte med tidsbegrænsede ansættelseskontakter (projektansættelser mv.).
 • Medlemmer af direktionen.
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
 • Personer, som arbejder for departementet under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører, herunder efter omstændighederne ansatte i en underliggende myndighed (f.eks. en styrelse).
 • Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt (tidligere ansatte).
 • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger.

Personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, kan ikke indberette til whistleblowerordningen. Indberetninger fra personer uden for personkredsen vil som udgangspunkt blive afvist.

Hvad kan der indberettes om?

Følgende forhold vedrørende departementet i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan indberettes:

 • Overtrædelser af EU-retten, der omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder
  • beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • Alvorlige lovovertrædelser, herunder:
  • Overtrædelse af straffeloven angående f.eks. bestikkelse, dokumentfalsk, hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre mv., tyveri, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig og afpresning mv.
  • Overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning angående f.eks. overtrædelse af skattelovgivningen, tilsidesættelse af tavshedspligter, overtrædelser om lov om bogføring, tilsidesættelse af lovbestemt handlepligt, grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven, grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen, proportionalitet, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere mv.
  • Seksuel chikane, f.eks. forskelsbehandling på grund af køn og enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima mv.
  • Grov chikane f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold mv.
 • Øvrige alvorlige forhold, herunder:
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed mv.
  • Grovere eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
  • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring.

Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted, eller som med stor sandsynlighed vil finde sted. Endvidere kan der indberettes om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Der henvises til Vejledning for whistleblowere nedenfor for en nærmere beskrivelse af, hvad der kan indberettes om.

Hvordan behandles indberetninger til whistleblowerordningen?

Din henvendelse vil blive behandlet af departementets whistleblowerenhed, som består af udvalgte medarbejdere fra departementets Koncerntilsynskontor.

Whistleblowerenheden er en upartisk enhed, der er underlagt krav om fortrolighed og tavshedspligt, og som objektivt og sagligt behandler indkomne indberetninger.

Whistleblowerenheden kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt en indberetning uden samtidig at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan enheden alene kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge på portalen og besvare eventuelle spørgsmål. For at kunne følge op på sagen, er det således vigtigt, at du på forsvarlig vis opbevarer den 16-cifrede kode, der fremsendes efter indberetningen. Hvis du mister koden, vil det være muligt at oprette en ny sag for at komme i kontakt med whistleblowerenheden.

Brug af whistleblowerportalen

Du kan foretage indberetninger til departementets whistleblowerordning uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysninger til departementets digitale whistleblowerportal uden at angive kontaktoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet kommer til at angive oplysninger om din identitet.

For at sikre anonymiteten skal du ydermere som ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke anvende ministeriets netværk samt undlade at benytte en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedens netværk, når du indsender henvendelsen, da det vil kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på ministeriets netværk.

Datatilsynets whistleblowerordning og offentligt ansattes ytringsfrihed

Du kan som alternativ til indberetning til departementets whistleblowerordning frit vælge at indberette via Datatilsynets generelle, eksterne whistleblowerordning: whistleblower.dk.

Ifølge whistleblowerloven skal Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri dog opfordre til, at der indberettes til departementets whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du som whistleblower vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Endelig skal det understreges, at whistleblowerloven ikke indskrænker retten til at ytre sig som offentligt ansat. Du kan læse nærmere om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som findes nederst på denne side.

Link til whistleblowerportal samt yderligere vejledning

Det anbefales, at du læser Justitsministeriets vejledning for whistleblowere, inden du foretager indberetning. Vejledningen kan findes via dette link.

Du kan foretage indberetning til departementets whistleblowerportal via følgende link her.

Whistleblowerordningen indskrænker som nævnt ovenfor ikke på nogen måde rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Du kan læse nærmere herom i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som kan findes her.