Råd og udvalg

Her kan du finde en oversigt over de råd og udvalg, der er nedsat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Udvalgene rådgiver ministeren og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris institutioner i faglige spørgsmål. Nogle af udvalgene afgør desuden tildeling af tilskud, overvåger at ordninger og programmer bliver effektivt gennemført og meget andet.

Binævnet er et rådgivende organ for Fødevareministeren og Landbrugsstyrelsen i spørgsmål vedrørende loven, bekendtgørelser i medfør af loven og implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeriet om andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

Find kontaktoplysninger og læs mere om binævnet her

Den nationale styregruppe for de kollektive kvælstofvirkemidler er nedsat af regeringen for at understøtte og styrke fremdriften i de kollektive virkemidler, der bidrager til reduktion af kvælstofudledningen. I styregrupper sidder repræsentanter for indsatsens parter: Landbrug & Fødevarer, KL, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen. Styregruppen skal overordnet sikre, at indsatsen med de lokale kvælstofvirkemidler forløber så godt som muligt på tværs af relevante myndigheder. Styregruppen følger status og udvikling af den lokale indsats i forhold til at gennemføre vådområdeprojekter, lavbundsprojekter og minivådområder, overvåger og understøtter fremdriften, drøfter generelle og konkrete problemer og barrierer i forhold til de tre virkemidler, og den kommer med forslag til løsning herpå.

Rådets opgave er ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn og udtale sig herom. Rådet varetager desuden på eget initiativ eller på ministerens begæring informations- og debatskabende aktiviteter inden for sit virksomhedsområde.

Gå til Det Dyreetiske Råds hjemmeside

Det Nationale Bioøkonomipanel skal yde rådgivning om, hvor og hvorledes der bedst sættes skub i den videre udvikling af nye, bæredygtige værdikæder inden for bioøkonomien i Danmark, til gavn for økonomien, beskæftigelsen, miljøet og klimaet. Panelet er bredt sammensat og består af vidensinstitutioner, virksomheder, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer og en fagforening.

Læs mere om Det Nationale Bioøkonomipanel her.

 

Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg er nedsat efter § 6 i fiskeriloven.
Udvalget rådgiver ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om planlægning og udarbejdelse af regler om udøvelse og regulering af erhvervsfiskeriet samt om fangstkapaciteten, redskabsanvendelse m.v. og om udarbejdelse af regler vedrørende førstegangsomsætningen af fisk.

Læs mere om udvalget her.

Det Rådgivende Fødevareudvalg er nedsat ved Fødevarelovens § 57 og består af et bredt udsnit af forbruger- og erhvervsinteresseorganisationer. Det Rådgivende Fødevareudvalg har til formål at rådgive ministeren vedrørende fødevareområdets ofte komplekse problemstillinger, herunder i forhold til national lovgivning og EU-regulering, kontrolstrategier samt om større fødevarepolitiske emner. Udvalget bidrager til udveksling af forskellige synspunkter mellem erhverv, forbrugere og myndigheder og til at være initiativtagende og idéskabende i forbindelse med fremtidige tiltag på fødevareområdet.

Udvalget skal følge fremdrift og effekt af multifunktionelle jordfordelinger og tilhørende projekter, og løbende drøfte og evaluere udmøntningen af midlerne, herunder rådgive om løsninger på identificerede udfordringer. Det rådgivende udvalg kan løbende og i den afsluttende evaluering komme med anbefalinger til det videre arbejder med en fremtidig jordfreform.

Et nyt veterinærmedicinsk råd så i september 2018 dagens lys, da dets medlemmer samledes hos Fødevarestyrelsen.

Rådet er med til at sikre, at myndighedernes beslutninger på veterinærområdet er baseret på fakta og evidens. Rådet kommer med anbefalinger på forskellige problemer og udfordringer. Det drejer sig fx om anbefalinger til reduktion af antibiotikaforbruget i landbruget. Rådet bidrager også til behandlingsvejledninger og kommer med anbefalinger i forhold til håndtering af resistente bakterier i husdyr, herunder også husdyr-MRSA, samt kriterier og vægtning i den såkaldte Gult Kort-ordning for svineproducenter.

Læs mere om Det Veterinærmedicinske Råd her 

Det Økologiske Fødevareråd er nedsat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og er sammensat af repræsentanter fra branchen, forbrugere og offentlige myndigheder. Det har til formål at sikre en afbalanceret, konstruktiv og tæt dialog mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, fødevaresektoren og interesseorganisationerne.

Det Økologiske Fødevareråd

I november 2019 blev der nedsat en ekspertgruppe med henblik på at udarbejde anbefalinger til, hvordan man fremadrettet kan sikre et mere strukturelt stabilt landbrugserhverv, som selvstændigt kan håndtere tilbagevendende konjunkturudsving. Ekspertgruppen skal udarbejde konkrete anbefalinger til hvordan risikoen ved landbrugets finansielle udfordringer og store gæld kan reduceres, hvordan potentialet i landbrugets nye ejerformer kan udnyttes fuldt ud, analysere mulighederne for at forbedre generationsskifte, herunder en analyse af fordele og ulemper ved en sælgerpantebrevsmodel for landbruget samt analysere mulighederne for at etablere en egenfinansieret konjunkturdæmpende ordning i sektoren.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris EU-fiskeriudvalg (§5-udvalget) er nedsat i henhold til §5 i Fiskeriloven.

Udvalgets opgave er at rådgive ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om stillingstagen til EU’s fiskeripolitik, EU-regulering og implementering heraf. Udvalget består pt. af 15 medlemmer primært fra fiskeri- og miljøorganisationer. Der afholdes typisk møder eller skriftlige høringer i udvalget forud for rådsmøder (landbrug og fiskeri), hvor der er punkter af fiskeripolitisk interesse på dagsordenen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris EU-landbrugsudvalg (§2-udvalget) er nedsat efter §2 i landbrugsstøtteloven med henblik på at rådgive i forhold til beslutninger om EU's landbrugspolitik og administrationen i Danmark heraf. Udvalget består formelt set af 24 medlemmer primært fra landbrugs- og miljøorganisationer. Der afholdes typisk skriftlige høringer eller møder i udvalget forud for rådsmøder (landbrug og fiskeri), hvor der er punkter af landbrugspolitisk interesse på dagsordenen.

Medlemmerne i GUDP er udpeget fra erhvervslivet og repræsenterer bredden i fødevare-, landbrugs- og fiskerierhvervet. Det er bestyrelsen der har afgørelseskompetencen vedrørende alle typer af projekter, som støttes under programmet.

Find kontaktoplysninger og mere info om GUDP her 

Udvalget blev nedsat i april 2016 og rådgiver LBT i spørgsmål om administration af og kontrol med gødning mv.

Kontaktudvalget for økologisk jordbrugsproduktion rådgiver ministeriet i spørgsmål om kontrol- og dispensationspraksis for økologiautoriserede primærbedrifter og forsyningsvirksomheder mv.

Kontakt og mere info om udvalget her

Muslingeudvalget er nedsat efter § 6a i fiskeriloven.

Udvalget for Muslingeproduktion rådgiver ministeren for fiskeri og ligestilling om initiativer til fremme af en bæredygtig erhvervsmæssig udvikling af fiskeri og opdræt af muslinger, østers og andre toskallede bløddyr, herunder om udarbejdelse af regler om fiskeri og opdræt. Udvalget rådgiver endvidere andre myndigheder, der udsteder og administrerer regler, som påvirker den erhvervsmæssige udnyttelse af muslinger, østers og andre toskallede bløddyr.

Læs mere om udvalget her

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje er nedsat efter § 7 i fiskeriloven.

Udvalget rådgiver ministeren for fiskeri og ligestilling om fastsættelse af regler, der gælder for rekreativt fiskeri og ferskvandsfiskeri samt om fiskepleje.

Læs mere om udvalget her

Kontakt

Kontaktoplysninger for de enkelte udvalg findes på deres respektive hjemmesider.