Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

I oktober 2021 indgik den daværende regering (S) sammen med et bredt flertal Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (landbrugsaftalen). Aftalens overordnede formål er at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra land- og skovbrugssektoren.

Aftaleparterne blev enige om at fastsætte et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens drivhusgasudledninger på 55-65 pct. i 2030 ift. udledningen i 1990. Aftalen sikrer en drivhusgasreduktion på 1,9 mio. t CO2e i 2030 og en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 10.800 t i 2027. Som led i aftalen er der desuden afsat midler til at understøtte udviklingen af nye teknologier og løsninger, der i aftalen skønnes at rumme et teknisk reduktionspotentiale på op til 5 mio. t CO2e. Du kan læse den fulde aftaletekst her.