Fiskeribeskyttede områder

Natura 2000

I henhold til EU’s to Natura 2000-direktiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet) er der i Danmark udpeget en række Natura 2000-områder beliggende på havet. Formålet med Natura 2000 er bl.a. at sikre, at udpegede habitattyper, arter og fugle sikres gunstig bevaringsstatus. Det er eksempelvis sandbanker, rev, havpattedyr og mange fuglearter, som skal sikres en beskyttelse.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal sikre, at fiskeriet ikke medfører en forringelse eller væsentlig forstyrrelse af bevaringsstatus for de habitattyper, arter og fugle, som områderne er udpeget for. Ministeriet arbejder med at indføre den nødvendige regulering af fiskeriet i de marine Natura 2000-områder.

Du kan læse mere om Natura 2000-områderne på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link og om fiskeriregulering på Fiskeristyrelsens hjemmeside via dette link.

Danmarks Havstrategi

EU’s Havstrategidirektiv er et rammedirektiv, som i Danmark er udmøntet i Havstrategiloven. Havstrategidirektivets formål er at fastholde eller etablere god miljøtilstand i alle europæiske havområder. Som en del af beskyttelsen af havet udpeges havstrategiområder, som enten beskyttede eller strengt beskyttede områder, som skal bidrage til at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havet.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder med at indføre den nødvendige fiskeriregulering i havstrategiområderne.

Du kan læse mere om Danmarks Havstrategi på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link og om reguleringen af fiskeriet på Fiskeristyrelsens hjemmeside via dette link.