Biologisk rådgivning

EU’s fælles fiskeripolitik skal sikre, at havets ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Med andre ord skal fiskerne sikres et rentabelt erhverv, samtidig med at der også er fisk til fremtidens fiskere og forbrugere.

Hvert år udarbejder Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES) en biologisk status over fiskebestandene. Denne årlige status indeholder en rådgivning af bestandenes tilstand og fremtidige fangstmuligheder. Rådgivningen kan herefter indgå i etårige eller i flerårige forvaltningsplaner, der har til formål at sikre en langsigtet bæredygtig udnyttelse. For en lang række af fiskebestandene indgår rådgivningen i flerårige forvaltningsplanter fastsat i EU.

ICES rådgivning er baseret på MSY-princippet, som indebærer, at der for de enkelte fiskebestande skal findes et niveau for fiskeridødeligheden, som sikrer, at bestanden årligt giver det maksimalt bæredygtige udbytte. Og det er dette princip, der er grundlaget for bestandsforvaltningen i EU's fælles fiskeripolitik.

EU-kommissionen indhenter hvert år en udtalelse fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). STECF er EU-kommissionens rådgivende komité inden for fiskeriforskning og økonomi. STECF vurderer de biologiske, økonomiske, miljømæssige, sociale og tekniske aspekter på baggrund af rådgivningen fra ICES. Komitéen består af videnskabelige eksperter inden for områderne havbiologi og havøkologi, redskabsteknologi og økonomi, og har repræsentanter fra alle medlemsstater.

Rapporterne fra ICES og STECF udgør grundlaget for fastsættelsen af de årlige fiskekvoter, der vedtages af Ministerrådet på baggrund af forslag fra EU-kommissionen.