Tidslinje for EU's landbrugspolitik


1958: Fastlæggelse af retningslinjerne for den fremtidige fælles landbrugspolitik i den italienske by Stresa med baggrund i en selvforsyningsgrad i EF, som EU dengang hed, på 85 pct.

1962: Ikrafttræden af de første markedsordninger for korn, svinekød, æg, fjerkrækød mv.

1980: Selvforsyningsgrad på 100 pct. i EF i de vigtigste landbrugssektorer. Det skaber et pres på udgifterne til EF’s landbrugspolitik.

1984: Indførsel af mælkekvoter og garantimængder for en række andre produkter for at begrænse udgifterne til opkøb mv.

1988: Indførsel af budgetstabilisatorer og landbrugsretningslinjen for at begrænse landbrugsstøtten.

1992: MacSharry-reformen med nedsættelse af garanterede priser og delvis kompensation i form af direkte støtte (hektarstøtte mv.) samt braklægning.

1994: GATT-aftale (Uruguay-runden) med mindre tilpasninger af McSharry-reform.

1999: Dagsorden 2000 (Agenda 2000) i Berlin med budgetloft til 2006 for EU-15 og reform af oksekød/korn og af mælk fra 2005 samt landdistriktspolitik for 2000-06.

2002: Budgetloft til 2013 for søjle 1 for EU-25 og aftale om gradvis indfasning af den direkte støtte i de 10 nye medlemslande.

2003: Midtvejsreform med afkobling af den direkte støtte fra 2005-07, reduktion af støttemidlerne under søjle 1 med overførsel til søjle 2 fra 2005, fremrykning af reform af mælk til 2004 fra 2005.

2008: Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik, med øget overførsel til søjle 2, afskaffelse af braklægning og enighed om afskaffelse af mælkekvoter i 2015.

2013: Reform af landbrugspolitikken med indførelse af grønne krav til den direkte støtte og vedtagelse af ny landdistriktspolitik for 2014-20, hvilket baseres på aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2014-20. Udvidelse med Kroatien.

2015: Mælkekvoterne afskaffes.

2017: Sukkerkvoterne afskaffes.

2023: Reform af landbrugspolitikken med nye krav til miljø, klima, natur, dyrevelfærd og sociale forhold for at modtage direkte støtte. Miljøvenlige bioordninger indføres som en del af søjle 1. Én samlet strategisk plan på nationalt niveau indføres, som både gælder for søjle 1 og 2 til og med 2027.

2027: Budgetlofterne for søjle 1 og 2 udløber.

Kontakt

EU og internationalt

eui@fvm.dk