Regeringen vil forbyde trawlfiskeri på fem sårbare rev i Nordsøen og Skagerak

06-05-2024

Regeringen er nu klar med et forslag, der skal gøre fiskeri med bundslæbende redskaber i fem danske revområder i Nordsøen og Skagerak forbudt. Forslaget, som skal sikre beskyttelse af de sårbare rev, sendes inden for kort tid til EU-Kommissionen, hvor reglerne skal vedtages.

Det skal være slut med at fiske med bundslæbende trawl henover fem stenrev i Nordsøen og Skagerak. Det mener regeringen, der nu vil forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber – dette omfatter både bundtrawl, snurrevod og bomtrawl - i de fem områder. Der er tale om Natura 2000-områderne Lønstrup Rødgrund, Thyborøn Stenvolde, Jyske Rev, Store Rev og Gule Rev, der alle ligger ud for den vestjyske kyst i Nordsøen og Skagerak.

Forslaget, som regeringen i sidste uge sendte til Folketinget, har været forhandlet i tre år i EU-regi. Nu har landene, som har fiskerirettigheder i områderne, godkendt forslaget. Forslaget skal nu sendes til EU-Kommissionen og omsættes til EU-lovgivning, som vil gælde for alle fiskere – både udenlandske og danske.

Forslaget vil bidrage til, at Danmark efterlever EU’s habitatdirektiv og bidrage til en bedre miljøtilstand.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

Det danske havmiljø har det dårligt flere steder. Det er der flere grunde til. Vi har desværre flere gange set eksempler på udenlandske bomtrawlere, som er blevet pågrebet i at overtræde fiskerireglerne. Jeg er derfor stolt over, at vi fra dansk side efter flere års forhandlinger i EU nu har fundet en fælles løsning, der skal forbyde både fiskeriet med ikke kun de tunge bomtrawl, men også andre bundslæbende redskabstyper, i fem vigtige danske naturområder. Vi skal understøtte fiskeriet i en fortsat mere bæredygtig retning, og vi har pligt til at tage vare på vores farvande og havnatur, så vi kan overdrage havet i en tilstand, hvor kommende generationer også kan benytte og have glæde havets ressourcer. Med forslaget tager vi nu et vigtigt skridt i vores bestræbelser på et generelt forbud mod tunge bomtrawl.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger:

Udenlandske bomtrawlere har alt for længe forårsaget stor skade på vores rev i Nordsøen og Skagerak. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu står til at kunne få beskyttet fem store områder med stenrev og boblerev, som rummer stor biodiversitet og sårbar havnatur. Jeg ser også frem til, at vi i de kommende forhandlinger om Fiskerikommissionens anbefalinger sammen med Folketingets partier skal drøfte, hvor vi skal beskytte endnu mere af havbunden mod bundslæbende fiskeri.

Fakta

Områderne og den foreslåede fiskeriregulering er:

Lønstrup Rødgrund
Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.

Thyborøn Stenvolde   
Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.
                              
Jyske Rev                       
Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.             

Store Rev
Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev. Fiskeriforbud for alle redskabstyper, ved og omkring kortlagte boblerev.                            

Gule Rev
Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.                 

  • I dag har fartøjer fra Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien rettigheder til at fiske i områderne.
     
  • Forslaget skal medvirke til at opfylde kravene i EU’s habitatdirektiv og derudover bidrage til at opnå god miljøtilstand under havstrategidirektivets forpligtelser.
     

Figur 1: Overblik over beliggenheden af de fem danske Natura 2000 områder.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk