Mere end halvvejs mod ambitionen for udtagning af lavbundsjorder

08-05-2024

Nye tal for udtagning af lavbundsjorder viser, at projekter svarende til ca. 56.200 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer enten er færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til etablering. Der er dermed givet tilsagn om tilskud til projekter på yderligere ca. 17.600 hektar siden seneste opgørelse i november 2023.

Udtagningsindsatsen er godt på vej mod ambitionen om, at 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer skal udtages eller vådgøres frem mod 2030. Ambitionen blev fastsat i forbindelse med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra den 4. oktober 2021.

Den aktuelle opgørelse viser, at projekter svarende til ca. 56.200 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer enten er færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til etablering. Ved den seneste opgørelse fra november 2023 var ca. 38.600 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer i proces. Det nye tal viser, at ca. 17.600 hektar nu kan lægges til, hvilket sammenlagt svarer til over halvdelen af ambitionen for udtagning af lavbundsjorder.

Udtagning af lavbundsjorder er væsentlig for at nå målsætningen om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 pct. i forhold til udledningen i 1990. Der bliver løbende arbejdet på at forbedre rammerne for udtagning af lavbundsjorder, og der er igangsat en række initiativer blandt andet på baggrund af anbefalinger fra ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder og praksisnær håndtering af barrierer for udtagningsprojekter af taskforcen for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og de kollektive kvælstofvirkemidler.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

Vi ved, hvor vigtig lavbundsindsatsen er for at fortsætte den grønne omstilling af landbruget. Derfor er jeg meget glad for at se, at der fortsat er fremdrift i udtagningen, og at flere og flere lavbundprojekter bliver sat i gang, så vi faktisk er mere end halvvejs i forhold til vores ambition. Det understreger en stor velvillighed fra landmændene til at indgå i projekterne og lægge jord til den grønne omstilling også på dette punkt.

Af den aktuelle opgørelse fremgår det, at der fortsat er få hektarer opgjort som færdigetablerede lavbundsjorder. Men det er der en god forklaring på. Reelt set er der nemlig flere lavbundsarealer fysisk udtaget, end hvad der fremgår af antal hektar færdigetablerede lavbundsjorder inkl. randarealer. Det skyldes bl.a., at projektarealerne først skal tinglyses som permanente vådområder, inden der udbetales tilskud. Først herefter kan et projekt indgå i statistikken over færdigetableret projekter. Det tager typisk 4-7 år fra, at der igangsættes forundersøgelser på et lavbundsprojekt, til projektet er færdigetableret.

Fakta

  • Den aktuelle status viser, at projekter svarende til ca. 56.200 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer enten er færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse. Det er ca. 17.600 hektar mere end statusopgørelsen i november 2023. Læs mere på hjemmesiden udtagning.dk.
  • At det samlede antal hektar lavbundsprojekter nu er ca. 56.200 hektar skyldes særligt stor tilslutning til Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens tilskudsordninger i 2023 og fremdriften i Naturstyrelsens Klima-Lavbundsprojekter.
  • Derudover er der i 2024 søgt for ca. 9.900 hektar på den etårige bio-ordning ekstensivering med slæt, der giver lodsejerne en mulighed for at prøve ekstensivering af med et årligt tilskud, inden der kommer et vådgøringsprojekt, som de kan gå med i.
  • Af den aktuelle opgørelse fremgår det også, at der fortsat reelt alene er 187 hektar færdigetablerede lavbundsjorder. Det skyldes bl.a., at det typisk tager 4-7 år fra, at der igangsættes forundersøgelser på et lavbundsprojekt, til projektet er færdigetableret. Det er særligt projekter med jordfordeling, der involverer mange aktører, som tager tid.
  • Der er med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 2021 fastsat en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inkl. randarealer i 2030.
  • Udtagningsindsatsen er fordelt på flere forskellige ordninger hos henholdsvis Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk