Enigt Folketing vil gøre det lettere at være fødevarevirksomhed i Danmark

11-06-2024

Folketingets partier har i dag indgået en ny fødevare- og veterinæraftale, som blandt andet betyder større fokus på små fødevarevirksomheder, mere målrettede kontrolbesøg og et styrket kriseberedskab.

Det skal være nemmere at drive fødevarevirksomhed i Danmark, og mødet med myndighederne skal i højere grad opleves som vejledende, understøttende og tilpasset virksomhedernes virkelighed. Det har Folketingets partier i dag givet håndslag på med en ny fireårig fødevare- og veterinæraftale.

Fødevarekontrollen skal især tilpasses de såkaldte småskalavirksomheder. Småskalavirksomheder er ofte kendetegnet ved flere forskellige typer af aktiviteter, som falder under forskellige kontrolbestemmelser – som eksempelvis gårdsalg. Det kan opleves som en hæmsko for innovation. Aftalepartierne er derfor enige om, at indsatser, der sikrer en mere smidig kontrol, som er tilpasset småskalavirksomhedernes virkelighed, skal prioriteres.

Danske fødevarevirksomheder kan med aftalen desuden se frem til færre, men mere målrettede og effektive kontroller. Med aftalen bortfalder det obligatoriske andet opfølgende kontrolbesøg. Det betyder, at en indskærpelse fremover kun vil udløse én opfølgende kontrol, mens mere alvorlige sanktioner fortsat vil udløse to.

Derudover forenkles kontrolkonceptet, så Fødevarestyrelsen ikke længere vil være bundet op på et politisk fastsat mål for antal gennemførte kontroller, men i højere grad kan fokusere på risiko, kvalitet og indhold.

Aftalepartierne er samtidigt enige om at styrke det samlede beredskab, så det kan håndtere fremtidens fødevarerelaterede og veterinære kriser. Det indebærer bl.a. større fokus på smittebeskyttelse og øget brug af data til overvågning og udbrudsopsporing. Aftalen indeholder også et konkret mål og nye tiltag for at nedbringe antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Som supplement til et adfærdskodeks for ministeriets kontrollører, som fødevareministeren lancerede tidligere på året, iværksættes der med aftalen også en række tiltag, som skal styrke de tilsynsførendes faglighed. Her skal uddannelse være med til at sikre, at virksomheder oplever et højt fagligt niveau og en ensartet behandling i mødet med myndighederne.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

Jeg er meget glad for, at vi på tværs af Folketinget har indgået en bred aftale om fødevare- og veterinærkontrol, som er afgørende for vores fødevaresikkerhed. Jeg gik ind til forhandlingerne med ønske om bedre og mere effektiv fødevarekontrol og en fortsat prioritering af småskalavirksomheder, som eksempelvis gårdsalg fra vejkanten. Tilliden til og kontrollen af danske produkter møder stor respekt i både Danmark og udlandet. Den position skal vi værne om og styrke ved hjælp af mere målrettet effektiv datadrevet kontrol og bedre vejledning af fødevarevirksomhederne. Det har vi i fællesskab opnået.

Fødevareordfører for Socialdemokratiet Ida Auken siger:

I Socialdemokratiet mener vi, at det plantebaserede landbrug er vejen frem for Danmark. Derfor glæder det mig, at vi har aftalt at arbejde videre med berigelse af økologiske plantedrikke, så vi kan fremme udbredelsen endnu mere. Vi ønsker også, at den nyeste viden om ernæring og plantebaserede fødevarer bliver udbredt. Derfor har vi valgt at prioritere arbejdet med at revidere alle kostanbefalingerne herunder de officielle kostråd samt de supplerende kostråd til bl.a. vegetarer og veganere. I Socialdemokratiet vil vi have brugen af antibiotika sat ned. Derfor skal der igangsættes indsatser til at understøtte en yderligere reduktion i antibiotikaforbruget frem mod 2027, herunder en sænkning af gul-kort-ordningen med særligt prioritering af smågrise.

Fødevareordfører for Venstre Erling Bonnesen siger:

Danske fødevarer er kendt for at være i verdensklasse, og den danske fødevaresikkerhed er i top. At bevare en sådan position kræver løbende udvikling. Med den nye fødevare- og veterinæraftale kommer vi til at udvikle ét samlet beredskab, så vi i endnu højere grad kommer til at være beredte på at håndtere tidens kriser, herunder husdyrsygdomme og zoonoser. Aftalen indeholder også elementer, der skal forbedre og fremtidssikre det danske kontrolkoncept, hvor vi fortsætter udviklingen mod mere risiko- og behovsorienteret kontrol. Vi kommer også til at få en smidigere kontrolindsats, så den i højere grad tilpasses virkeligheden i denne type virksomhed. Det kommer til at give en mere effektiv og retfærdig kontrol.

Fødevareordfører for Danmarksdemokraterne Hans Kristian Skibby siger:

I Danmarksdemokraterne er vi glade for en bred politisk aftale, som prioriterer en mere smidig og skånsom kontrol for de små- og mellemstore husdyr- og fødevarevirksomheder. Det betyder, at vi med aftalen går ind og fokuserer på kontrol, som retter fokus mod de få brodne kar, og som samtidig lemper kontroltrykket for dem, som kan finde ud af at følge reglerne. På den måde, er vi med til fortsat at sikre forbrugerkvaliteten på de danske fødevarer af høj kvalitet, som danske virksomheder er kendt for at producere.

Fødevareordfører for Socialistisk Folkeparti Carl Valentin siger:

Det er ret stort for SF, at vi nu på vores initiativ tager de første skridt med henblik på at lave en model, der sikrer, at det animalske landbrug selv skal bidrage til at finansiere sine sygdomsudbrud. Det er absurd, at det i dag er skatteborgerne, der skal betale ved udbrud af fugleinfluenza, svineinfluenza og lignende. Desværre løser aftalen ikke problemet med det enorme antibiotikaforbrug, der er i særligt den konventionelle svineproduktion. Den politiske vilje til at give dyrene bedre vilkår, så de bliver mindre syge, er simpelthen ikke til stede.

Fødevareordfører for Moderaterne Charlotte Bagge Hansen siger: 

Det er en bred og god aftale, vi har lavet. Jeg vil særligt fremhæve, at vi med aftalen mindsker både gebyrer og kontroltryk. Fødevarekontrollen bliver gjort endnu mere risiko- og behovsorienteret. Vi skal sætte ind der, hvor effekten er størst. Og så er jeg glad for, at vi nu får et klimamærke på fødevarer, der kan hjælpe forbrugere med at gennemskue fødevarers CO2-aftryk og sikre mere klimavenlige madvaner. Det var et moderat valgløfte, som nu bliver til virkelighed.

Fødevareordfører for Konservative Per Larsen siger:

For os konservative har fødevarer sikkerheden høj prioritet. Vores fokus har også været på at minimere administrativt bøvl og bureaukratiet, samt reducere omkostninger til kontrol. Fødevarestyrelsen skal rådgive mere, til gavn for virksomhederne, og så vil vi ikke se halvsure smiley'er, og bøder på 40.000,- kr. for førsterangs fejl, på f.eks. en etiket. Vi kommer til at følge udmøntningen af aftalen tæt, og forventer at omkostninger til kontrol bliver reduceret mærkbart.

Fødevareordfører for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen siger:

Alle dyr bør have plads til at bevæge sig og leve under forhold, som ikke gør dem syge. Der er desværre langt igen – særligt i den industrielle svine- og fjerkræproduktion. Med denne aftale tager vi nogle små, men vigtige skridt i retningen af bedre overvågning af det enorme forbrug af antibiotika, og at producenterne selv skal betale for sundhedsrisikoen ved at avle millioner af dyr under dårlige forhold. Enhedslisten glæder sig også over at med denne aftale fortsætter indsatsen med at fjerne unødige administrative barrierer for små jord-til-bord virksomheder.

Fødevareordfører for Radikale Venstre Christian Friis Bach siger:

Vi er meget tilfredse med at vi tænker bæredygtighed ind i alle led, at vi ser på nye økonomiske incitamenter for at nedbringe antibiotikaforbruget og ikke mindst at vi styrker indsatsen for en småskalapakke som kan skabe liv på landet med alt fra gårdbutikker til fødevareiværksættere.

Landbrugsordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod siger:

I Dansk Folkeparti er vi godt tilfredse med at fødevarekontrollen i højere grad bliver fokuseret på de brodne kar i sektoren. Danskerne skal kunne have tillid til vores fødevarer. Derfor skal vi komme efter virksomheder, der ikke kan finde ud af det – og løfte byrder væk fra virksomheder, der godt kan. Det samme gælder i forhold til kontrollen med grise- og kvægbesætninger, hvor det er afgørende vigtigt, at dyrene trives. Derfor skal vi også fokusere ressourcerne mod dem, der ikke kan opretholde et ordentligt niveau af dyrevelfærd.

Fødevareordfører for Alternativet Helene Liliendahl Brydensholt siger:

Alternativet arbejder for at lave strukturelle forandringer i landbruget, der skaber et levedygtigt landbrug, som giver livet tilbage til landdistrikterne og naturen. Derfor har det været vigtigt for os, at en styrkelse af småskalalandbrugs vilkår blev skrevet ind i aftalen. Vi glæder os meget til at lave nye gode betingelser for de små landbrug med småskalapakke II, som er et tydeligt alternativt aftryk i aftalen.

Læs aftaletekst for fødevare- og veterinæraftalen.

Fakta: De centrale elementer i fødevare- og veterinæraftalen

  • Der laves én samlet aftale for fødevare – og veterinærområdet.
  • Beredskabet vil fortsat blive prioriteret, herunder øget fokus på smittebeskyttelse, kompetenceudvikling og brug af data til kortlægning, overvågning og udbrudsopsporing.
  • Reduktion af antibiotikaforbrug- og resistens, herunder en reduktionsmålsætning på 8 pct. fra 2018-niveau og sænkning af grænseværdierne i Gult kort-ordningen.
  • Videncenter for Dyrevelfærd og Danmarks 3R-Center videreføres.
  • Arbejdet med et frivilligt, statskontrolleret klimamærke for fødevarer prioriteres.  
  • Reglerne for donation af mad undersøges med henblik på at lette byrder for donationsorganisationer, samtidig med at fødevaresikkerheden opretholdes.
  • Kontrolkonceptet forenkles, så der ikke længere vil være kvantitative kontrolmål. Fødevarestyrelsen får dermed i højere grad mulighed for inden for den økonomiske ramme at fokusere kvalitet og indhold frem for antal udførte kontroller.
  • Der laves en småskalapakke II, hvor der bl.a. vil være fokus på struktureringen af kontrol og mødet med Fødevarestyrelsen for småskalavirksomheder samt gennemføres et nabotjek.
  • Justering af kontrollen, herunder at det fremover vil være sanktionens karakter, der er afgørende for den opfølgende kontrol.
  • Løbende kompetenceudvikling af de tilsynsførende med henblik på ensartet kontrol på tværs af landet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk