Støtteordning skal være med til at holde langt størstedelen af berørte lodsejere skadefri efter tilbagebetalingskrav

14-11-2023

TV2 Nyhederne har i dag bragt en nyhed om en række lodsejere, der er blevet ramt af et tilbagebetalingskrav efter udtagning af § 3-lavbund. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) iværksatte tidligere i år et arbejde for at undgå, at lignende sker igen. Han vil blandt andet sammen med miljøministeren sørge for, at lodsejerne i videst muligt omfang kompenseres for deres økonomiske tab.

Der er desværre nogle landmænd, som er blevet overkompenseret eller af Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen stillet en for høj kompensationssats i udsigt i forbindelse med, at de lader deres § 3-arealer udtage.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af et generelt forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af § 3-arealer i juli 2022 blev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet opmærksomme på, at de daværende, gældende kompensationssatser ved udtagning af § 3-arealer potentielt set var for høje, hvilket ville være i strid med EU’s statsstøtteregler.

Efter en længere udredning af problemstillingen med bistand fra Kammeradvokaten har det vist sig, at der er sket en svært beklagelig fejl i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen i forbindelse med de daværende, gældende regler. Fejlen betyder, at mange lodsejere nu bliver mødt af tilbagebetalingskrav efter fejl i kompensationsberegningerne.

Der er derfor igangsat følgende initiativer i sagen:  

  • Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen (V) vil sammen med miljøminister Magnus Heunicke (S) sikre, at lodsejerne i videst muligt omfang kompenseres for deres økonomisk tab. Derfor arbejder Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen på at etablere støtteordninger som hjælp til de ramte lodsejere. Landbrugsstyrelsen forventer, det vil holde langt størstedelen af de berørte lodsejere helt eller næsten helt skadefri. Det sker ved etablering af minimis-ordning. Ansøgningsperioden løber fra primo 2024 til 1. maj 2024. Læs mere om den her
     
  • Tidligere i år har minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) bedt Landbrugsstyrelsen om at lave en redegørelse af sagen, herunder beskrive hvordan de vil sikre, at lignede fejl ikke opstår igen.
     
  • En forvaltningsanalyse i Landbrugsstyrelsen, som har fokus på den juridiske kvalitet i styrelsens forvaltning af tilskuds- og reguleringsområdet. Det skal sikre, at borgerne kan stole på de afgørelser, som Landbrugsstyrelsen træffer, f.eks. i sager der vedrører tildeling af tilskud til landmænd.

Fakta

Tabel 1: Forventet antal lodsejere fuldt og delvist kompenseret for tilbagebetalingskrav og revision af tilsagn

  Lodsejere der skal tilbagebetale/får revideret tilsagn Heraf lodsejere fuldt kompenseret Heraf lodsejere delvist kompenseret
Antal lodsejere 297 248 49

Anm: Dette er en foreløbig opgørelse, og der skal tages forbehold for, at alle sagerne endnu ikke er gennemgået. Derudover hviler ovenstående opgørelse på forudsætningen om, at lodsejerne ikke har modtaget de minimis statsstøtte i anden sammenhæng i den pågældende tre-årige periode.

Kilde: Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, april 2023

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk