Nye lavbundstal: 38.628 hektar lavbundsprojekter er igangsat

23-11-2023

38.628 hektar lavbundsjorder er nu enten færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til udtagning. Det er mere end en tredjedel af de 100.000 hektar, som partierne bag Landbrugsaftalen har en ambition om at have udtaget i 2030. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), kalder projekterne ”afgørende for den grønne omstilling”.

Hver en hektar tæller på vejen mod udtagning af de 100.000 hektar lavbundsjorde i 2030, som er ambitionen i Landbrugsaftalen fra 2021. Spritnye tal for udtagningsprojekterne viser, at 38.628 hektar lavbundsjorder nu enten er færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til udtagning. Det er mere end en tredjedel af, hvad der er ambitionen at udtage i 2030.

Den seneste status på udtagningsprojekterne blev opgjort i april 2023, hvor det samlede tal på tværs af de forskellige lavbundsordninger lå på 30.381 hektar. Der er dermed sat gang i projekter, der dækker yderligere 8.247 hektar siden april i år.

Der arbejdes løbende på at forbedre og udbygge rammerne for udtagning af lavbundsjorder. Aarhus Universitet arbejder netop nu på at opdatere det nuværende kortgrundlag, der angiver, hvor der findes lavbundjorder, og hvor meget lavbundsjord der reelt er. Det nye kort skal sikre det bedst mulige grundlag at arbejde ud fra.

Minister for fødevarer, landbrug og fisker, Jacob Jensen (V), siger:

”Den store indsats, vi har i gang for at udtage lavbundsjorder, er helt afgørende i den grønne omstilling af landbruget. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi så tydeligt kan se, at det går i den rigtige retning med den nye opgørelse. Udtagning af lavbundsjorder er drønsvært. Både fordi der er rigtig mange aktører inde over de her projekter, og fordi hvert enkelt projekt tager tid. Derfor er en vis tålmodighed også nødvendigt med de her projekter. Og det ser vi efterhånden betaler sig, når vi ser den positive fremgang med de nye tal.”

Tal og fakta:

  • De nyeste opgørelser viser, at 38.628 hektar lavbundsjorde enten er færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse. Det er 8.247 hektar mere, end da opgørelsen senest blev lavet i april 2023. Læs mere på udtagning.dk
  • Derudover er der givet tilsagn til i alt 6.300 hektar på den etårige bio-ordning ekstensivering med slæt, hvis formål er at reducere udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra dyrkede lavbundsjorder
  • I Landbrugsaftalen fra den 4. oktober 2021 fastsatte partierne bag aftalen en ambition om at udtage 100.000 hektar lavbund i 2030.
  • Landbrugsstyrelsen estimerer, at det tager 4-6 år fra at der startes forundersøgelser på et lavbundsprojekt, til projektet er færdigetableret. Det er særligt jordfordeling, der involverer mange aktører, som tager tid.
  • Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder kom i august i år med 12 anbefalinger til, hvordan der udtages mest muligt lavbundsjord hurtigst muligt. Der er allerede sat gang i flere af anbefalingerne bl.a. en ny kompensationsmulighed skal gøre det mere attraktivt for lodsejere at indgå i udtagningsindsatsen, lancering af et nyt screeningsværktøj i jagten på mere effektiv udtagning af lavbund, og så er ministeriet i gang med at undersøge mulighederne for at udvide udtagningskonsulenternes rolle, så de kan være med i hele processen og skabe hurtigere fremdrift.
  • Aarhus Universitet er netop nu ved at opdatere det kort, der ligger til grund for udtagningsprojekterne, og som viser, hvor der findes lavbundsjorder i Danmark.
  • Lavbundsprojekterne er fordelt på flere forskellige ordninger hos henholdsvis Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. De igangsatte projekter fordeler sig således:
     

Status på fremdriften i udtagningsindsatsen siden 2021 fordelt på styrelser (hektar). November 2023.

  Ordning Under forundersøgelse Under realisering Færdigetableret Total
Miljøstyrelsen Klima-lavbund 6.468 11 187 6.666
Naturstyrelsen Klima-lavbund * 13.109 2.841 0 15.950
Landbrugsstyrelsen Lavbund 11.856 1.515 0 13.371
Landbrugsstyrelsen Kulstofrige lavbundsjorder i kvælstofvådområdeprojekter ** 847 1.794 0 2.641
Total   32.280 6.161 187 38.628
Landbrugsstyrelsen EU-bioordning for ekstensivering med slæt (2023 tilsagn) ***       6.300

* Naturstyrelsens Klima-Lavbundsprojekter udføres via en anlægsbevilling.

** Kvælstofvådområdeprojekter kan være placeret på kulstofrige lavbundsarealer. Ved tidligere statusopgørelser på fremdriften har Landbrugsstyrelsen afventet en metode til at kunne estimere overlappet. Denne metode er nu fastlagt, og det estimeres, at 34 pct. af igangværende kvælstofvådområdeprojekter opstartet siden 2021 er placeret på kulstofrige lavbundsarealer. Med reduktion af udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet som primære formål, stilles der ikke krav til opgørelse af klimaeffekten (CO2ækv.) i disse projekter. Dog er genopretning af naturlig hydrologi i jorden en fælles målsætning ved aktiv udtagning for både kvælstofvådområde- og lavbundsprojekter. Derfor antages det, at der opnås en klimaeffekt på lige fod i projekterne, forudsat at kulstofrig jord vådgøres permanent.

*** I udtagningsindsatsen indgår desuden årlige tilsagn til ekstensivering via EU´s bioordning, ekstensivering med slæt, som administreres af Landbrugsstyrelsen. Disse arealer medtælles separat i opgørelsen, da ekstensiveringen ikke giver samme effekt som permanent udtagning.

Rettelse 21. december 2023: Det fremgik ved en fejl af den oprindelige version af pressemeddelelsen, at der er givet tilsagn til i alt 7.300 hektar på den etårige bio-ordning ekstensivering med slæt. Dette er rettet til 6.300 hektar.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk