Nu bliver det nemmere at få kompensation for udtagning af lavbundsjorde

20-11-2023

Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder afleverede i august den første af to delrapporter om, hvordan der sættes fart på lavbundsindsatsen. Nu følger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), op på endnu en af ekspertgruppens anbefalinger.

Der skal fart på udtagningen af lavbundsjorder. Derfor blev der sidste år nedsat en ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjorder, som i august i år kom med deres første delrapport med 12 anbefalinger til, hvordan der udtages mest muligt lavbundsjord hurtigst muligt.

Nu leverer minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), på anbefalingen om at etablere en ny kompensationsmulighed til lodsejerne. Den nye kompensationsmulighed skal gøre det mere attraktivt for lodsejere at indgå i udtagningsindsatsen, fordi den endelige kompensation tildeles tidligere i processen, kompensationen bedre afspejler lodsejernes reelle værditab, og lodsejeren kan være sikker på at beholde jorden.

Samtidig er modellen et initiativ, der kan øge hjemtagningen af EU-midler fra Landdistriktsprogrammet. På den måde slår kompensationsmodellen to fluer med et smæk ved både at bidrage til hjemtagning af EU-midler og at følge op på ekspertgruppens anbefalinger.

Ud over den nye kompensationsmulighed til lodsejerne har ministeren sat gang i flere af de øvrige anbefalinger fra ekspertgruppen. Der er bl.a. indledt dialog med KL for at høre deres syn på anbefalingen om en aftale med kommunerne om udtagning af 60.000 hektar lavbundsjorder. Og ministeriet er også i gang med at undersøge mulighederne for at udvide udtagningskonsulenternes rolle, så de kan være med i hele processen og skabe hurtigere fremdrift.


Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

”Udtagning af lavbundsjorder er en af de mest effektive måder til at nedbringe drivhusgasserne fra landbruget. Derfor er det helt afgørende, at vi kommer i mål med de klimaambitioner, som vi har aftalt i landbrugsaftalen. Vi ved, at lodsejerne længe har efterspurgt en mere simpel og hurtig kompensationsmulighed med dækning af det reelle værditab, så det er jeg rigtig glad for, at vi nu kan levere på. Denne her nye kompensationsmulighed er en vigtig brik for at sikre, at vi kan få endnu flere landmænd med.”


Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, siger:

”Vi glæder os meget over, at man nu har fundet en model, der vil kunne tilbyde flere lodsejere en kompensation, der afspejler arealets reelle værditab. Det vil alt andet lige gøre det mere interessant og fleksibelt for flere af vores medlemmer at deltage i udtagningsordningerne.”


Formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, siger:

 ”Vi har i den grad brug for flere varer på hylderne, når vi skal indgå frivillige aftaler med lodsejerne om udtagning af landbrugsjord for at beskytte vores klima og vandmiljø bedre. Jeg er derfor glad for den nye model, som gør det muligt for kommunerne at tilbyde erstatning for projektarealers reelle værditab, som lodsejere oplever, når deres jord tages ud af brug. Over hele landet yder kommunerne en kæmpe indsats for at lykkes med det her. Den nye kompensationsmodel er et vigtigt skridt på vejen, hvis vi skal have indsatsen op i det tempo, som er nødvendigt for at nå målet om udtagning af 100.000 ha lavbundsjorder og reduktion af kvælstof til vores kystvande.”

 

Fakta

 • Den nye kompensationsmulighed til lodsejerne betyder, at lodsejere, der deltager i vand- og klimaprojekter under Landbrugsstyrelsens ordninger, fremover kan vælge at modtage kompensation for det konkrete værditab forårsaget af, at arealerne bliver vådere og ikke længere kan dyrkes, og lodsejerne samtidig kan være sikre på at beholde deres jord. Det endelig kompensationsbeløb kan udbetales allerede i forbindelse med projektets jordfordeling, så lodsejeren kan vælge at geninvestere i erstatningsjord i samme forbindelse.
 • Den nye kompensationsordning supplerer de to eksisterende kompensationsmuligheder til lodsejernes for salg eller engangskompensation.
 • Den nye kompensationsordning afventer endelig godkendelse af EU-Kommissionen.
 • Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder kom i august med deres første delrapport af to, der angiver 12 konkrete anbefalinger, fordelt på fire kategorier, til at gøre udtagning af lavbund mere effektivt. De 12 anbefalinger lyder:

Kategori 1: Anbefalinger til at forbedre incitament for lodsejeres deltagelse i lavbundsprojekter

 1. En kommende C02e-regulering bør ligestille eksisterende og fremtidige lavbundsprojekter
 2. Faste og attraktive skatteforhold i forbindelse med udtagning af lavbundsjorder
 3. Lodsejeres mulighed for at anvende udtagningskonsulenter styrkes

Kategori 2: Anbefalinger til at understøtte kommunernes og Naturstyrelsens udtagningsindsats

 1. Indgåelse af aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om at udtage 60.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder
 2. Styrket projektfacilitering af udtagning af lavbundsjorder og øvrig myndighedsbehandling
 3. Enklere sagsbehandling af VVM-krav hos myndighederne i forbindelse med lavbundsprojekter
 4. Mulighederne for ekspropriation i ”lavbundsprojekter med klimaformål” ligestilles med ekspropriationsmulighederne for ”kvælstof- og fosforvådområdeprojekter” 

Kategori 3: Anbefalinger til justering af styrelsernes tilskudsordninger så tempoet i udtagningsindsatsen øges

 1. Etablering af en fælles ordning for tilskudsmuligheder i Landbrugs- og Miljøstyrelserne
 2. Lodsejere, der beholder udtagne projektarealer, skal ved jordfordeling kunne ydes direkte kompensation for arealets tabte markedsværdi
 3. Oprettelse af en statslig jordpulje til strategisk opkøb eller ekstensivering af jorder til udtagningsprojekter

Kategori 4: Anbefalinger om at undgå negativt samspil mellem tilskudsordninger

 1. Ordningen ”ekstensivering med slæt” justeres og suppleres af en ny ordning
 2. Bedre sammenhæng mellem udtagning og opfyldelse af GLM 8-kravet

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk