Evaluering af kameraprojekt i Kattegat fremrykkes

05-05-2023

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, har besluttet at fremrykke evalueringen af kameraprojektet til den 1. oktober 2023 for hurtigere at træffe beslutning om projektets fremtid.

Evalueringen af kameraprojektet på trawlfartøjer i Kattegat, der blev søsat for at reducere ulovligt udsmid af torsk, er fremrykket et kvartal, så den nu skal være færdig den 1. oktober 2023 frem for den 31. december 2023.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri vil på baggrund af evalueringen træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i projektet. Samtidig vil ministeren arbejde for at skaffe flere incitamenter til at gøre det attraktivt at deltage i kameraordningen.

På baggrund af drøftelser med erhvervet har ministeren også besluttet af forlænge vejledningsperioden til slutningen af 2023. I vejledningsperioden, som der hidtil løb frem til den 1. juli 2023, vil Fiskeristyrelsen primært vejlede fiskerne fremfor at sanktionere ved overtrædelser, medmindre der er tale om grove eller gentagne overtrædelser. Erfaringerne viser, at vejledning har en høj præventiv effekt.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, siger:

”Vi har et stort problem med den reducerede torskebestand i Kattegat, og derfor har jeg haft flere møder med fiskerne om den kameraordning, der er indført. Jeg vil gerne kvittere for den gode dialog, jeg har haft med Danmarks Fiskeriforening. Den har været konstruktiv og på den baggrund har jeg besluttet at fremrykke evalueringen af kameraprojektet, så vi hurtigere kan få en afklaring af projektets fremtid. Jeg vil gerne se, hvad evalueringen viser af resultater, så jeg kan træffe en beslutning på det bedst mulige grundlag. Det er vigtigt for mig at finde en holdbar løsning, der både tager hensyn til fiskerne og beskyttelsen af vores fiskebestande. Jeg kan lytte mig til, at der i fiskeriet er et stort ønske om et samarbejde om en frivillig ordning, hvor fartøjerne har klare incitamenter til at deltage.”

Formand for DFPO, Svend-Erik Andersen, siger:

”Jeg hilser ministerens udmelding meget velkommen, og jeg er glad for, at ministeren tager fiskeriets bekymringer alvorligt og handler på dem. Vi har i dansk fiskeri fra starten efterlyst, at et kameraprojekt i Kattegat gennemføres i samarbejde med fiskeriet og ikke hen over hovedet på fiskerne. Et projekt af denne karakter skal være baseret på et grundigt forarbejde, gennemføres i samarbejde med de berørte fiskere, være baseret på frivillig deltagelse og med positive incitamenter for de fartøjer, som deltager i projektet.”

Tal og fakta

  • Torskebestanden i Kattegat er siden slutningen af halvfemserne faldet med cirka 90 pct.
  • Der blev i 2022 landet jomfruhummer fanget i Kattegat for en værdi af 134 mio. kroner.
  • Danmark har i en erklæring over for EU-Kommissionen i 2019 tilkendegivet, at der vil blive monteret elektronisk monitorering på hovedparten af trawlfiskeriet i Kattegat. Erklæringen var med til at sikre en bifangstkvote for torsk, der muliggjorde fortsat fiskeri efter jomfruhummer, hvor torsk er en uundgåelig bifangst.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk