Skub i lavbundsindsatsen: Nye udtagningskonsulenter på vej ud til landmænd med en hjælpende hånd

09-02-2023

Som del af den grønne omstilling af dansk landbrug skal mange tusinde hektar kulstofrige lavbundsjorder tages ud af drift. Nu bliver der sat ekstra skub i processen, hvor et korps af udtagningskonsulenter er på vej ud til landmænd for at hjælpe og vejlede om indsatsen med at udtage lavbundsjorder. Samtidigt er ekspertgruppen kommet et vigtigt skridt videre i deres arbejde mod nye anbefalinger for udtagning, hvor de netop har afholdt deres første møde i det nye år.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021 en landbrugsaftale med et bindende CO2-reduktionsmål på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990.

Som del af aftalen er det ambitionen at udtage op mod 100.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder og randarealer inden 2030. De kulstofrige lavbundsjorder står for ca. en tredjedel af dansk landbrugs samlede CO2-udledning. Udtagning af lavbundsjorderne er derfor et centralt element i den grønne omstilling af landbruget. Men udtagningen er også en kompleks opgave, der kræver tid og involverer mange forskellige parter.

For at hjælpe lodsejerne og kommuner med dette arbejde blev der i aftalen afsat 10 mio. kr. årligt til et korps af udtagningskonsulenter. 

SEGES har netop vundet opgaven med udtagningskonsulenterne. Udtagningskonsulenterne vil tilbyde gratis vejledning for landmanden og kan være landmandens kontaktperson i udtagningsprojekter. Udtagningskonsulenter skal også medvirke til at skabe øget interesse for at indgå i udtagningsprojekter og samtidig agere bindeled til kommuner, Naturstyrelsen og andre aktører, som er centrale for indsatsen.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen udtaler:

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu får sat skub i lavbundsindsatsen og sendt udtagningskonsulenter direkte ud til landmænd for at hjælpe til i de her meget komplekse sager. Som ny fødevareminister har jeg gjort det til min mærkesag at gøre det lettere at være landmand, og det gælder i særdeleshed landbrugets bidrag til den grønne omstilling – herunder udtagning af lavbundsjord. Udtagningsarbejdet er svært, og derfor er der sideløbende med konsulenterne også brug for, at vi får tænkt nyt og ikke mindst håndteret og fjernet så mange barrierer som muligt. Og det er netop dét, vores taskforce og ekspertgruppe skal bidrage til. Det glæder mig, at de nu igen er i fuld gang med deres vigtige arbejde, så vores ambitiøse grønne mål for landbruget ikke blot bliver realistiske, men også realiseret.” 

En kompleks opgave

Som del af landbrugsaftalen blev det også besluttet at nedsætte både en ekspertgruppe og en taskforce, som skal finde løsninger til at udtage lavbundsjorder og samtidigt løse mange af de udfordringer, der i dag står i vejen.

Medlemmerne i ekspertgruppen afholdt i forrige uge deres første møde i år, hvor de var på besøg i Vejle Ådal for at få sat skub i deres arbejde.

Også den såkaldte taskforce, der ligeledes skal understøtte udtagningen af lavbundsjorder, er i gang med problemløsningen. Mens taskforcens fokus er på den konkrete håndtering af barrierer, har ekspertgruppen et mere overordnet fokus på den politiske ambition om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder og randarealer. De to arbejdsgrupper afholder begge deres næste møde i marts.

Et konkret eksempel på en aktuel udfordring er usikkerhed om kompensation for såkaldte §3-arealer, hvor der i øjeblikket arbejdes på højtryk for en løsning på tværs af ministerier og med inddragelse af Københavns Universitet.

Fakta

  • SEGES vandt den 27. januar opgaven med udtagningskonsulenterne. Udtagningskonsulenterne tilbyder gratis vejledning for landmanden og kan være landmandens kontaktperson i udtagningsprojekter.
  • Konsulenten kan fungere som lodsejeres kontaktperson i den tidlige projektfase. Konsulenterne har desuden en særlig opgave i forhold til udtagningsprojekter, som lodsejere selv kan søge tilskud til, hvor de kan bistå lodsejeren med den konkrete ansøgning. Læs opgavebeskrivelsen for udtagningskonsulenter her.
  • Ekspertgruppen for lavbundsjorder skal komme med sine anbefalinger inden udgangen af året. Læs mere om ekspertgruppen inklusiv kommissorie for ekspertgruppen her.
  • Taskforcen arbejder løbende på konkrete udfordringer. Læs mere om taskforcen og status for udtagning af lavbundsjorder her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk