Løsning på plads: Udtagning af § 3-registrerede landbrugsarealer kan fremover kompenseres på lige fod med andre græsmarker

21-04-2023

Efter mere end et års usikkerhed er der nu kommet afklaring på den såkaldte § 3-problematik, som har sat mange lavbundsprojekter på pause. Afklaringen viser, at landbrugsarealer med beskyttet natur som f.eks. heder, moser og enge som udgangspunkt kan kompenseres på lige fod med andre græsmarker. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, og miljøminister, Magnus Heunicke, er glade for, at indsatsen kan genoptages.

Der findes i Danmark ca. 446.000 hektar såkaldte § 3-arealer, dvs. beskyttede naturtyper såsom heder, enge, moser mv. En del af disse arealer er samtidig i landbrugsmæssig drift. I 2020 vedtog Folketinget generelt forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af § 3-arealer med virkning fra 1. juli 2022.

Efter vedtagelsen af forbuddet blev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet opmærksomme på, at de gældende kompensationssatser ved udtagning af § 3-arealer potentielt set var for høje. Det har skabt usikkerhed om kompensationsgrundlaget, når landmænds § 3-arealer permanent udtages fra landbrugsmæssig drift til formål såsom naturhensyn, reduktion af drivhusgasser mv. Konsekvensen har været, at udtagningsprojekter har været sat på pause.

Nu er der fundet en løsning, der sikrer klarhed om kompensationsgrundlaget. Udtagning af § 3-arealer kan derfor fremover som udgangspunkt kompenseres på lige fod med andre græsmarker, og landmænd kan fremover som udgangspunkt modtage engangskompensation på op til 35.500 kr. pr. hektar ved udtagning af § 3-arealer. Løsningen baserer sig på en længere udredning foretaget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet med bistand fra Kammeradvokaten og Københavns Universitet.


Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, er glad for, at indsatsen kan genoptages:

”I lang tid har § 3-problematikken været en barriere for udtagningsindsatsen. Jeg glæder mig over, at vi nu fjerner usikkerheden og har fået kompensationsgrundlaget på plads, så landmænd fremover kan indgå i et udtagningsprojekt med ro i sindet og dermed bidrage til den vigtige grønne dagsorden og omstilling af dansk landbrug.”

Udredningen af problemstillingen har vist, at der desværre er nogle landmænd, som er blevet overkompenseret eller stillet en for høj kompensationssats i udsigt i forbindelse med, at de lader deres § 3-arealer udtage. Det er i strid med EU’s statsstøtteregler, og for meget udbetalt støtte skal derfor tilbagebetales og tilsagn samt projektaftaler skal revideres.

Miljøminister Magnus Heunicke er glad for, at der er skabt klarhed på området.

”Jeg er klar over, at nogle skal betale dele af tilskuddet tilbage, og det havde vi naturligvis helst været foruden. Jeg er glad for, at der arbejdes på at finde løsninger for at reducere den sum, der skal tilbagebetales. Udtagningen af lavbundsarealer og beskyttelse af naturområder skaber bedre vilkår for vores natur, klima og vandmiljø. Det er godt, at der nu er kommet afklaring på, hvordan de involverede parter er stillet økonomisk i de igangværende projekter, og hvilke muligheder der er for at give tilskud”.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen udtaler supplerende:

”Det er dybt beklageligt, at der i flere tilfælde er sket fejl, der betyder, at lodsejere har fået udbetalt for meget støtte, som nu vil skulle tilbagebetales. Som landmand skal man selvfølgelig kunne regne med det, myndighederne melder ud og vide sig sikker på, at man får den rette støtte, når man har fået tilsagn. Det er langt fra tilfredsstillende, når det ikke er tilfældet. Vi arbejder derfor på at finde en løsning, så de berørte lodsejere i et vist omfang kan kompenseres.”

Fakta

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet har med bistand fra Kammeradvokaten og Københavns Universitet afdækket, hvilke muligheder der er for at kompensere lodsejere i udtagningsindsatsen.
  • Det vurderes sammenfattende, at det generelle forbud mod gødskning mv. ikke i sig selv giver anledning til at ændre eller stoppe tildeling og udbetaling af ’mellemsats’ til § 3-arealer, svarende til indtægtstabet ved et permanent græsareal.
  • Det vurderes endvidere, at det ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne at kompensere § 3-arealer med høj sats, da arealerne ikke kan dyrkes, som den høje sats forudsætter. Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen er derfor forpligtet til både at kræve tilbagebetaling fra lodsejere, hvis de har fået udbetalt en for høj sats, samt til at revidere afgivne tilsagn/projektaftaler, såfremt lodsejerne er stillet en for høj sats i udsigt fremadrettet.  
  • Omkring 650 lodsejeres tilsagn eller projektaftaler skal nu undersøges nærmere ift. om lodsejerne er blevet overkompenseret eller stillet en for høj sats i udsigt.
  • Regeringen ønsker at se på, om det er muligt at afbøde de negative konsekvenser for berørte lodsejere inden for rammerne af EU's de minimis regler. Der kan dog ikke gives de minimis støtte til lodsejere, som endnu ikke har fået juridisk bindende tilsagn om tilskud. De minimis ordningen vil skulle ansøges af lodsejerne selv.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk