FAKTA: Det midlertidige forbud mod hold af mink udløber ved årsskiftet

23-09-2022

Statens Serum Institut vurderer, at risikoen for folkesundheden er begrænset ved minkavl i Danmark, hvis man indfører de smitteforebyggende tiltag, som veterinær- og sundhedsmyndighederne har anbefalet. Derfor vil det midlertidige forbud mod hold af mink udløbe ved årsskiftet. Minkbranchen fik gennemgået modellen på et møde i dag, og Folketingets partier er inviteret til en teknisk gennemgang af modellen i næste uge.

Regeringen indgik den 16. november 2020 en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at indføre et midlertidigt forbud mod hold af mink i Danmark af hensyn til folkesundheden under den igangværende COVID-19 pandemi. Det midlertidige forbud blev i december 2021 forlænget indtil udgangen af 2022.

Statens Serum Institut (SSI) har vurderet, at risikoen for folkesundheden vil være begrænset ved genåbning af en betydeligt reduceret minkproduktion i januar 2023 og ved indførelse af en række smitteforebyggende tiltag beskrevet i veterinær- og sundhedsmyndighedernes model til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger.

På den baggrund har regeringen besluttet ikke at forlænge det midlertidige forbud. Det vil betyde, at det fra d. 1. januar 2023 igen vil være tilladt at holde mink i Danmark.

Veterinær- og sundhedsmyndighederne har udarbejdet en model med bl.a. krav til smitteforebyggende tiltag til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger, som minkavlerne skal implementere og efterleve for at kunne holde mink igen efter årsskiftet.

Fødevarestyrelsen og SSI har gennemgået modellen for minkbranchen på et møde i dag. Mødet kommer i forlængelse af flere møder med minkbranchen, hvor myndighederne har præsenteret modellen med de smitteforebyggende tiltag. Folketingets partier inviteres til en teknisk gennemgang af modellen, der afholdes i næste uge.

Læs faktaark fra Fødevarestyrelsen om de smitteforebyggende tiltag

Læs faktaark fra SSI om den sundhedsfaglige vurdering

Det faglige beslutningsgrundlag

SSI og Dansk Veterinær Konsortium offentliggjorde den 3. maj 2022 henholdsvis en opdateret risikovurdering og en vurdering af mulige smitteforebyggende tiltag. Efterfølgende modtog regeringen d. 18. maj 2022 en vurdering af omkostninger forbundet med disse tiltag fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Ud fra det grundlag har veterinær- og sundhedsmyndighederne udarbejdet en model med smitteforbyggende tiltag til håndtering af COVID-19 i minkbesætninger, som indføres i forbindelse med genåbningen.

SSI vurderede i sin opdaterede risikovurdering fra maj 2022, at den mulige smitte mellem mink og mennesker i den aktuelle epidemiologiske situation vil have begrænset risiko for folkesundheden, og at sandsynligheden for udviklingen af bekymringsvarianter er lav.

SSI har i midten af september 2022 bekræftet, at risikovurderingen fortsat er gældende, og at risikoen for folkesundheden er begrænset, når minkproduktion genoptages i Danmark med de smitteforebyggende tiltag, som er anbefalet af veterinær- og sundhedsmyndighederne.

I november 2020 vurderede SSI, at der var "en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vaccine”. Dermed er situationen i dag en helt anden, end situationen i november 2020. Dette skyldes både det forventede reducerede minkerhverv, og at der nu er en høj immunitet i befolkningen efter både vaccination og tidligere smitte.

De smitteforebyggende tiltag

De smitteforebyggende tiltag vil bl.a. omfatte udtagning af ugentlige COVID-19 prøver fra mink i alle minkbesætninger, krav om smittebeskyttelse i alle minkbesætninger f.eks. bad og tøjskift inden adgang til besætningen, anvendelse af personlige værnemidler, hygiejnekursus, krav om test af mink i forbindelse med indførsel og import samt forhøjet niveau af veterinærkontrol af efterlevelse. Der vil desuden være anbefalinger om COVID-19 test af personer, der skal ind i minkbesætninger.

Myndighederne vil i foråret 2023 genbesøge modellen på baggrund af en ny risikovurdering fra SSI for at sikre, at tiltagene fortsat afspejler det aktuelle risikobillede. Manglende overholdelse af kravene i de smitteforebyggende tiltag vil kunne sanktioneres med bøde.  

Minkavlerne kan vælge nedlukningserstatning

Der er aktuelt 14 minkvirksomheder, som har ansøgt om dvalekompensation med henblik på at genoptage minkproduktionen. De minkvirksomheder, som aktuelt har ansøgt om dvalekompensation, og som eventuelt ikke vil acceptere myndighedernes smitteforebyggende foranstaltninger efter genbesøget i april 2023, har mulighed for senest den 31. december 2023 at vælge at lukke minkproduktionen permanent mod udbetaling af fuldstændig erstatning.

Økonomi i relation til smitteforebyggende tiltag

Der vil være en række udgifter forbundet med genåbning af minkproduktion og indførelse af de smitteforebyggende tiltag. Det estimeres, at såfremt 15 minkvirksomheder genoptager produktion med 8.500 mink per virksomhed vil de samlede udgifter beløbe sig til i alt ca. 30,8 mio. kr./år. Der er stor usikkerhed forbundet med estimaterne. Udgifterne foreslås fordelt mellem staten og erhvervet på baggrund af bl.a. hensyn til branchens økonomiske situation i genåbningssituationen og EU's statsstøtteregler.

Der lægges op til, at staten betaler størstedelen af udgifterne forbundet med de smitteforebyggende tiltag. På grund af den vanskelige situation for en genoptagelse af erhvervet, og under hensyntagen til, at der vil være visse udgifter, som på grund af EU's statsstøtteregler ikke kan afholdes af staten, vil regeringen forslå at tilbyde minkavlerne en opstartshjælp i form af et engangsbeløb på op til 150.000 kroner pr. minkvirksomhed efter den såkaldte de minimis ordning.

Erstatning og kompensation til minkavlerne

Den 25. januar 2021 indgik regeringen aftale med V, RV, SF og LA om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19. Aftalen indebærer bl.a., at minkvirksomheder, som ønsker at genoptage minkproduktion efter det midlertidige forbuds ophør, kan modtage dvalekompensation, der dækker faste omkostninger i 2021-22.

Der er herudover ydet erstatninger for aflivningerne af mink, der fandt sted i 2020. Erstatningerne dækker tabt indtjening fra salg af skind (skinderstatning) og omkostninger til genanskaffelse af nye avlsdyr (driftstabserstatning). Desuden er der udbetalt tempobonus mv. i forbindelse med aflivningerne. Der er samlet udbetalt ca. 3,5 mia. kr. i erstatning mv. relateret til aflivningerne i 2020. De minkavlere, der ønsker at starte op igen, har fået udbetalt ca. 38 mio. kr. relateret til aflivningerne i 2020. Derudover er der udbetalt ca. 3 mia. kr. i forskud på nedlukningserstatning til minkavlere på nuværende tidspunkt.

EU’s liste over invasive ikke-hjemmehørende arter

Der er en risiko for, at mink vil blive optaget på EU-listen over ikke hjemmehørende invasive arter, hvorved det vil blive ulovligt at holde mink. Såfremt det skulle ske, forventes det, at et egentligt forbud mod minkavl i hele EU vil blive permanent. Dette forventes tidligst at kunne ske i 2024.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk