Efter opgravning af mink: Ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller åer

30-03-2022

Indsatsen med opgravning af mink har effektivt fjernet kilden til forureningen ved minkgravene i Kølvrå og Nr. Felding. Derfor er der efter Miljøstyrelsens vurdering ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller åer. En lille rest forurening vil blive nedbrudt naturligt.

Otte måneder efter, at de sidste mink blev gravet op og kørt til forbrænding, er næsten al forurening væk. Dermed er der efter Miljøstyrelsens vurdering ingen risiko for forurening af hverken drikkevand, sø eller nærliggende åløb i de to områder.

Det konkluderer Miljøstyrelsen på baggrund af en rapport udarbejdet af eksterne eksperter fra både Rambøll og COWI/Geo. Miljøstyrelsen anbefaler, at grundvandet under og omkring minkgravene overvåges, for at kunne vurdere, om den lille rest forurening der er tilbage, som forventet nedbrydes naturligt. Det er i det terrænnære grundvand, og ikke i drikkevandet, der kan spores en mindre rest forurening.

Fordi forureningen i områderne nu er så beskeden, er det ifølge de eksterne eksperter ikke relevant at oppumpe og rense grundvand fra områderne. Det vurderede Miljøstyrelsen og eksperterne ellers i april sidste år.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, udtaler:

”Beslutningen om at grave minkene op var den helt rigtige. Det var noget af det første jeg besluttede i min ministertid, og det har virket. Arbejdet med opgravning er for længst færdigt, og nu kan vi ånde lettet op. For stort set al forureningen er væk, og der er ingen risiko for drikkevand, sø eller åer. Nu følger vi naturligvis Miljøstyrelsens anbefalinger, og holder skarpt øje med grundvandet i de to områder. Jeg håber, at folk i Nr. Felding og Kølvrå drager et lettelsens suk, når de ser eksperternes konklusion. Det har de ventet på.”

Fakta

  • Dansk Miljørådgivning (DMR) har foretaget undersøgelser i områderne omkring de to minkgrave for Fødevarestyrelsen. På baggrund af disse undersøgelser har Rambøll og COWI/Geo udarbejdet anbefalinger til tiltag i områderne til Miljøstyrelsen, som nu har fremlagt myndighedens endelige anbefalinger om naturlig nedbrydning og overvågning heraf.
  • Det fremgår af Miljøstyrelsens anbefalinger, at den miljømæssige effekt af opgravningen af mink og jord har været meget højere end forventet. Forureningskilden er fjernet i begge områder. Der er ingen risiko for forurening af drikkevand, sø eller nærliggende åløb. Næsten al forurening er nu væk. Den sidste rest af forurening forventes nedbrudt naturligt, og består af naturlige stoffer, som fremkommer ved nedbrydning af dyr. Der er altså ikke tale om coronavirus.
  • I april inviterer Fødevarestyrelsen borgerne i Kølvrå og Nr. Felding til borgermøde om undersøgelsens konklusioner og Miljøstyrelsens anbefalinger. Her vil borgerne også få mulighed for at stille spørgsmål. Tid og sted vil blive annonceret i lokale medier og på de sociale medier.
  • Den 20. december 2020 indgik regeringen en politisk aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne om, at de nedgravede mink skulle graves op igen, når de ikke længere udgjorde en smittefare. Selve opgravningen skete som planlagt fra ultimo maj 2021 til medio juli 2021. Herefter er der i begge områder afgravet jord påvirket af væske fra mink, med det formål, at få mest muligt forurenet jord fjernet.
  • Der har i 2021 været udgifter til opgravning af mink på ca. 55 mio. kr. og til afværgeforanstaltninger i form af navnlig fjernelse af minkpåvirket jord under minkgravene på ca. 112 mio. kr. Udmøntning af anbefalingerne om overvågning af grundvandet forventes at koste ca. 1,5 mio. kr. årligt.
  • Der har været færre udgifter til opgravning af mink end forventet. Desuden er der ikke behov for at etablere en løsning med oppumpning og rensning af grundvandet. Det var sammen med overvågning mv. ellers forventet at koste i alt ca. 150 mio. kr. i 2022-2026. På nuværende tidspunkt vurderes således, at de samlede udgifter til opgravning, afværgeforanstaltninger mv. bliver ca. 45-50 mio. kr. mindre end forventet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk