Ekstern udredning rejser alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsen

31-01-2022

Udredningen er en del af fødevareministerens oprydningsplan efter kritik fra Rigsrevisionen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har modtaget en ekstern udredning om et konkret sagsforløb angående Landbrugsstyrelsens administration af tilskud til landbrugsbedrifter opsplittet på flere CVR-numre.

Det er den tidligere direktør hos Folketingets Ombudsmand, Jens Møller, der har forestået udredningen, med bistand fra advokat Anders Valentiner-Branth.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bestilte udredningen på baggrund af fødevareministerens syv initiativer, der kom i forlængelse af Rigsrevisionens kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning.

Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, udtaler:

”Efter Rigsrevisionens kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning iværksatte jeg en oprydningsplan på syv punkter for Landbrugsstyrelsen, hvor et af hovedpunkterne var en ekstern udredning som led i at komme til bunds i en konkret sag. Korrekt forvaltning er en forudsætning for vores tillid til myndighederne.

De to eksterne jurister bag udredningen rejser en alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsen. De vurderer, at Landbrugsstyrelsen i visse sammenhænge har haft afgivet urigtige og misvisende oplysninger og dermed overtrådt den sandhedspligt, der gælder for offentlige myndigheder.

Jeg tager deres vurdering alvorligt. Den lader til at bekræfte behovet for den oprydningsplan og omorganisering af Landbrugsstyrelsen, som jeg har iværksat.

Nu vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammen med relevante myndigheder lave en grundig gennemgang af udredningen for at vurdere, hvad den kan give anledning til, herunder i forhold til eventuelle personalesager.”

Ministerens syvpunktsplan:

 • Fremadrettet kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold 
  Der skal udføres kontrol med bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Landbrugsstyrelsen skal hurtigst muligt udvikle en effektiv kontrolmodel.
 • Bagudrettet systematisk gennemgang af bedrifter med risiko for omgåelse
  Der skal foretages en systematisk gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav.
 • Faktuel udredning af konkret problematisk sagsforløb
  Udredningen skal gennemgå det faktiske forløb i sagen set ud fra et juridisk perspektiv. Udredningen skal herunder forholde sig til, om der er tilsidesat regler eller almindelige forvaltningsretlige principper i forbindelse med myndighedernes behandling af de fire sager. På den baggrund kan der tages nærmere stilling til grundlaget for eventuelt at søge at drage enkeltpersoner til ansvar.
 • Ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver
  Der skal foretages en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, herunder udbetaling af mange milliarder kroner årligt samt arbejdet med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. Svagheder og risici skal identificeres, og fremadrettede løsninger på problemerne skal udpeges.
 • Styrkelse af departementets tilsyn med hele ministerområdet
  Der skal igangsættes en markant styrkelse af det departementale tilsyn. Der skal oprettes et tilsynskontor i departementet og udarbejdes en styrket tilsynsplan. Derudover skal departementets dialog med Rigsrevisionen fortsat styrkes væsentligt.
 • Eftersyn af andre risikoområder under ministeriet
  Den gode forvaltning skal ikke kun sikres på landbrugsområdet. Alle områder skal kigges efter i sømmene. Der skal derfor også igangsættes et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger på hele ministerområdet.
 • Yderligere styrkelse af indsats for god forvaltningskultur
  Der er med fødevareministerens 10-punkts plan igangsat en indsats for at sikre god forvaltningskultur i Fødevareministeriet. Indsatsen skal styrkes yderligere. Den eksisterende plan bliver fulgt op af en række konkrete, der har til formål, at fremme opmærksomheden på den gode forvaltningskultur på hele ministerområdet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk