Fødevareministeren klar med stor oprydningsplan efter kritik fra Rigsrevisionen

17-06-2021

Rigsrevisionen gav i maj en hård kritik af Landbrugsstyrelsens kontrol med fordelingen af EU's landbrugsstøtte. Nu rydder fødevareministeren op med syv konkrete initiativer.

Fødevareminister Rasmus Prehn offentliggør nu syv konkrete initiativer som led i oprydningen oven på Rigsrevisionens hårde kritik af Landbrugsstyrelsen i maj.

Rigsrevisionen vurderede, at styrelsen ikke at havde nok kontrol med EU's landbrugsstøtte. Den manglende kontrol betyder, at der er en risiko for, at nogle landbrugere kan have fået uberettiget tilskud.

Opgaven var klar, da jeg tiltrådte som ny minister. Tilliden fra omverden og erhverv skulle tilbage og det nyetablerede Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri skulle bygges op med en sund og attraktiv kultur. Derfor søsatte jeg efter kort tid min 10-punktsplan, som er en række tiltag, der begyndte genopretningen og skulle give ministeriet en ny helt arbejdsform. Nu har jeg været her i et halvt år, fået et endnu bedre overblik, fået ansat en ny departementschef og arbejdet med de resterende punkter går fremad. Men der er også kommet en hård kritik fra Rigsrevisionen, og derfor er vi klar til at tage det næste helt store skridt og få ryddet op én gang for alle, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Konkret gennemføres der bl.a. en faktuel udredning af et sagsforløb, hvor der er sket opsplitning på flere CVR-numre. Tidligere direktør hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller skal forestå udredningen.

Derudover laves der en bagudrettet systematisk gennemgang af alle landbrugsbedrifter, der er blevet opdelt i flere CVR-numre. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav, hvis reglerne er blevet omgået.

Som et andet centralt initiativ skal der gennemføres et serviceeftersyn af andre risikoområder i alle styrelser under Fødevareministeriet:

Jeg vil godt sætte en stor, tyk streg under, at der skal være tillid til mit system. Og der skal være orden i sagerne. Derfor giver vi nu hele ministerområdet et stort serviceeftersyn, så der skabes et overblik over, om der potentielt ligger andre problemer eller risici og lurer. Hver en sten skal vendes, og hvis der er problemer, skal vi have lavet handlingsplaner og løsninger, der er til at tage fat på. God og tillidsfuld forvaltning er nøgleord, og med de her initiativer går vi længere end det, som Rigsrevisionen har haft fokus på. Det er jeg glad for, siger Rasmus Prehn.

Ministerens syv initiativer kommer i forlængelse af, at den tidligere direktør i Landbrugsstyrelsen fratrådte 31. maj. Stillingen som ny direktør vil blive slået op, og det bliver en hovedopgave at sikre en stærk forvaltningskultur.

Det står endnu ikke klart, om der vil blive krav om tilbagebetaling i sagen fra Landbrugsstyrelsen.  Sagerne skal afklares nærmere med EU-Kommissionen.

Ministerens syv initiativer er følgende:

Fremadrettet kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold 
Der skal udføres kontrol med bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Landbrugsstyrelsen skal hurtigst muligt udvikle en effektiv kontrolmodel.  

Bagudrettet systematisk gennemgang af bedrifter med risiko for omgåelse
Der skal foretages en systematisk gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav.
 
Faktuel udredning af konkret problematisk sagsforløb
Udredningen skal gennemgå det faktiske forløb i sagen set ud fra et juridisk perspektiv. Udredningen skal herunder forholde sig til, om der er tilsidesat regler eller almindelige forvaltningsretlige principper i forbindelse med myndighedernes behandling af de fire sager. På den baggrund kan der tages nærmere stilling til grundlaget for eventuelt at søge at drage enkeltpersoner til ansvar.

Ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver
Der skal foretages en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, herunder udbetaling af mange milliarder kroner årligt samt arbejdet med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. Svagheder og risici skal identificeres, og fremadrettede løsninger på problemerne skal udpeges.

Styrkelse af departementets tilsyn med hele ministerområdet
Der skal igangsættes en markant styrkelse af det departementale tilsyn. Der skal oprettes et tilsynskontor i departementet og udarbejdes en styrket tilsynsplan. Derudover skal departementets dialog med Rigsrevisionen fortsat styrkes væsentligt.
 
Eftersyn af andre risikoområder under ministeriet
Den gode forvaltning skal ikke kun sikres på landbrugsområdet. Alle områder skal kigges efter i sømmene. Der skal derfor også igangsættes et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger på hele ministerområdet.

Yderligere styrkelse af indsats for god forvaltningskultur
Der er med fødevareministerens 10-punkts plan igangsat en indsats for at sikre god forvaltningskultur i Fødevareministeriet. Indsatsen skal styrkes yderligere. Den eksisterende plan bliver fulgt op af en række konkrete, der har til formål, at fremme opmærksomheden på den gode forvaltningskultur på hele ministerområdet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk