Efter kæmpe interesse: Dobbelt så mange hektar kan få fri jordfordeling allerede i år

15-09-2020

I dag kan kommuner og Naturstyrelsen igen søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at realisere multifunktionelle projekter, hvor hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv sammentænkes. Første ansøgningsrunde viste sig så populær, at der fremrykkes midler til anden ansøgningsrunde, så puljen nu næsten fordobles.

Landets kommuner og Naturstyrelsen kan i dag indsende deres forslag til projekter til multifunktionel jordfordeling, der sammentænker for eksempel miljø, landbrug og friluftsliv. I alt er der afsat 150 mio. kroner til ordningen, der forventes at omfordele op mod 7.000 hektar jord eller et areal på størrelse med Fanø. Pilotordningens første ansøgningsrunde har vist sig så populær, at fødevareministeren har valgt at fremrykke midler til de næste to ansøgningsrunder, så flere projekter kan komme i gang tidligere. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Det er fantastisk at se, hvordan kommuner og landmænd har taget imod pilotordningen for multifunktionel jordfordeling. I første ansøgningsrunde oplevede vi en kæmpe interesse og havde derfor en overansøgning. Vi har derfor valgt at sløjfe de to planlagte ansøgningsrunder i 2022 og i stedet fremrykke de midler til denne og næste runde. På den her måde kan vi give grønt lys til flere projekter og få gang i dem meget hurtigere. Der er ingen grund til, at pengene bare ligger og samler støv, når vi kan få dem ud og arbejde nu.

Ansøgning til ordningen for multifunktionel jordfordeling er åben fra den 15. september til den 31. oktober. Oprindeligt kunne der i denne ansøgningsrunde søges om i alt ca. 1.000 hektar jordfordeling, men med den nye fremrykkelse er puljen nu næsten dobbelt så stor med ca. 1.975 hektar.

Jordfordeling er en metode, der kan benyttes, når flere arealer skal skifte ejer samtidig. Det kan fx være tilfældet, hvis der skal gennemføres et projekt, hvor landbrugsjord skal tages ud af almindelig landbrugsdrift og indgå i et vådområde, en skov eller lignende.

Mere plads til skov og natur

Ved første ansøgningsrunde tidligere i år fik tre projekter betinget samtykke i henholdsvis Tønder, Svendborg og Viborg Kommuner, og her er god inspiration at hente for dem, der ønsker at være med til at udvikle det åbne land.

Et af de tre projekter findes i Nørreådalen i Viborg Kommune. Her har Naturstyrelsen og Viborg Kommune taget initiativ til et multifunktionelt projekt, hvor de ønsker en fri multifunktionel jordfordeling. Omkring 180 lodsejere i området kan på forskellig måde indgå i projektet. Med projektet ønsker parterne blandt andet at beskytte drikkevandet ved skovrejsning, braklægning, permanent græs eller lignende. Derudover håber de at skabe en bedre naturforvaltning og -tilstand i et Natura 2000-område og være med til at sikre sammenbinding af forskellige naturområder. Lodsejerne i området tilbydes jordfordeling, som gavner deres bedrift og udviklingsønsker bl.a. ved at samle deres marker tættere på bedriften.

Mogens Jensen siger:

Multifunktionel jordfordeling er en fantastisk ordning, der kan skabe mere plads til natur og friluftsliv ved at anvende landskabet på en smartere måde. Samtidig giver den landmænd muligheden for adgang til ny jord, der giver et større udbytte. Jeg håber, at vi ved at gøre puljen større kan få endnu flere ansøgninger til gavn for både landmænd, natur og friluftsliv.

For at få støtte skal projekterne på én gang levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, såsom klima, miljø, natur, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Projekterne skal desuden være lokalt forankret.

Multifunktionel jordfordeling i tal:

I efteråret 2019 blev der afsat 150 mio. kroner til multifunktionel jordfordeling, som er en del af tørkepakken. Ordningen kan spille sammen med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.

Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger, tinglysning m.v.

Der vil kunne jordfordeles op til 7.000 hektar jord under ordningen. Projekter skal være mellem 100 og 1.000 hektar.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk