Fiskerierhvervet og fødevareministeren enige om model for elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat

04-10-2020

Efter flere måneders dialog er fødevareminister Mogens Jensen og Danmarks Fiskeriforening blevet enige om rammerne for projektet om elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat.

11 fartøjer, som i dag fisker efter jomfruhummer i Kattegat, indgår nu i projekt om elektronisk monitorering af bundtrawlfiskeriet i Kattegat. De frivillige fartøjer vil få installeret elektronisk monitoreringsudstyr om bord på deres fartøjer i løbet af 2020. Indhentede erfaringer evalueres løbende i følgegruppen igennem 2021 og der foretages en opsamlende evaluering per 1. oktober 2021, inden Miljø- og Fødevareministeriet starter anden fase op.

Elektronisk monitorering giver Fiskeristyrelsen mulighed for at trække oplysninger om udvalgte fangstrejser ud til gennemsyn, og få indsigt i mængderne af fisk og sammensætningen af fangsterne, som hives om bord.

Fiskeriminister Mogens Jensen siger: 

Jeg er enormt glad for, at vi nu står med en gruppe af fartøjsejere, som aktivt går ind projektet og er med til at sikre, at der forsat kan fiskes efter jomfruhummer i Kattegat, og at vi i fremtiden kan få et endnu mere grønt og bæredygtigt fiskeri.

Projektet er bl.a. igangsat på baggrund af, at torskebestanden i Kattegat gennem en årrække har været i meget dårlig tilstand. Kameraprojektet skal derfor bidrage med viden om, hvordan forbuddet mod udsmid af fisk kan kontrolleres. Samtidig indhentes vigtige erfaringer i forhold til denne kontrolmetodes fordele og ulemper i fiskeriet, og så skal projektet også give mere viden om fiskebestandene i området, og dermed bidrage til en bedre forvaltning af bestandene.

Fiskeristyrelsen har tidligere udvalgt 15 fartøjer, der skulle have installeret elektronisk monitorering inden udgangen af 2020. Men med den nye aftale erstattes disse udvalgte fartøjer af 11 fartøjer, der i stedet indgår frivilligt i projektets første fase om elektronisk monitorering. 

Det har været vigtigt for mig, at fiskerne ikke har følt, at der er en mistillid til deres arbejde – for de gør det godt. Men det har i implementeringen af forbuddet mod udsmid af fisk været svært at få et overblik over, hvad der hives op af havet og hvad som smides over bord igen. Det skal elektronisk monitorering, der er en billig og effektiv kontrolmetode, nu hjælpe os med.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, siger: 

Jeg er glad for, vi har landet en aftale. I fiskerierhvervet er vi grundlæggende imod tvungen kameraovervågning. Nu har vi fundet en frivillig model for projektets første fase, vi bedre kan se os selv i. Vi kan få afklaret om kameraovervågning fungerer i praksis, for kameraovervågningen må og skal foregå i respekt for fiskerne og for deres rettigheder. Derfor skal evalueringen af projektet tages alvorligt og lægges til grund for ministerens videre arbejde med projektet. Det er vores håb, at erfaringerne kan bidrage til, at projektets 2. fase genovervejes.

Projektet evalueres frem mod 1. oktober 2021, hvorefter Miljø- og Fødevareministeriet initierer fase 2, hvor hovedparten af trawlfartøjerne, som fisker i Kattegat, vil få installeret elektronisk monitoreringsudstyr. Projektet evalueres løbende og vil som udgangspunkt forsætte frem til 2023. 

Link til forståelsespapir

Baggrund for projektet:

Projektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet implementeres i flere faser indtil 2023. Elektronisk monitorering består af kameraovervågning, der filmer aktiviteterne under fiskeriet, herunder redskaber og sorteringsborde. Foruden kamera inkluderer teknologien sensorer, der måler, hvordan fiskeredskaberne bevæger sig, og en GPS, der angiver fartøjets placering og rute. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk