Landbrug

Vilkårene for dansk landbrug og gartneri er i høj grad bestemt af EU's landbrugspolitik, men der er også nationale regler, som bl.a. er udmøntet gennem målrettet regulering. Hertil kommer Den Økologiske Handlingsplan, Veterinærforliget med videre.

Under rammerne af EU’s landbrugspolitik fremmer ministeriet bæredygtige og ressourceeffektive løsninger og bidrager med at udvikle et landbrugserhverv, der kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser.


EU's Landbrugspolitik

Formålet med den fælles landbrugspolitik er at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, der producerer sikre kvalitetsfødevarer inden for rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion. Desuden er landbrugspolitikken med til at sikre gode erhvervs- og levevilkår i landdistrikterne.

Landdistriktsprogram

Landdistriktsprogrammet har til formål at støtte udviklingen af landbruget og at skabe udvikling og beskæftigelse i landdistriktsområderne. Det skal desuden styrke miljø- og klimaindsatsen og fremme en bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne. Programmet løber i perioden 2014-2020.

Landbrugets fonde

Landbrugets fonde har til formål at at styrke landbrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Landbrugets fonde uddeler derfor tilskud til forskellige aktiviteter, herunder eksempelvis forskning, sygdomsbekæmpelse, rådgivning og uddannelse.  Modtagere af tilskuddene kan eksempelvis være offentlige og private forsknings- og vidensinstitutioner eller brancheforeninger og sammenslutninger i landbruget.

Nitratdirektivet

Nitratdirektivet forpligter EU’s medlemsstater til at udarbejde nitrathandlingsprogrammer bestående af regler, der skal reducere og forebygge yderligere vandforurening, som skyldes nitrater fra landbruget. Hver medlemsstat er forpligtet til at vurdere - og om nødvendigt revidere - deres handlingsprogram mindst en gang hvert fjerde år.

Økologi

Økologiske fødevarer er produceret på en måde, hvor der bliver taget særlige hensyn til miljø og dyrevelfærd hele vejen fra jord til bord. Dette stiller særlige krav til virksomheder, der producerer og markedsfører økologiske fødevarer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kontrollerer, at reglerne overholdes.

Klima og landbrug

De klimaforandringer, vi allerede oplever, og som vi kommer til at opleve i fremtiden, kommer til at påvirke landbruget på flere punkter. På samme tid medfører driften af landbruget udledninger af drivhusgasser, der kan bidrage yderligere til et ændret klima. Klima spiller derfor en væsentlig rolle i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde.

Vækst, eksport og arbejdspladser

Landbrugssektoren spiller en væsentlig rolle for væksten i Danmark, for eksporten af varer og bidrager samtidig til udbudet af mange arbejdspladser. Ministeriet arbejder derfor strategisk med vækst, eksport og arbejdspladser.