Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder for at skabe fleksible rammer for fiskerierhvervet  samt for at reducere omfanget af administrative byrder mest muligt. Vilkårene for dansk fiskeri reguleres dels gennem EU's fiskeripolitik dels gennem nationale politiske initiativer og national lovgivning.

I EU arbejder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på at fremme danske synspunkter, således at både bæredygtighed og danske erhvervs- og forbrugerinteresser tilgodeses bedst muligt.
  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opgaver omfatter også nationale initiativer og regler som eksempelvis regulering af erhvervsfiskeri og lystfiskeri samt støtte til udviklingsprojekter, der medvirker til at sikre et bæredygtigt og udviklingsorienteret fiskerierhverv.
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ansvarligt for administration og regulering af EU's fiskeripolitik, regelfastsættelse, kontrol, strukturpolitik, lystfiskeri, støtte til erhvervsfremme og til miljøvenligt fiskeri. 

 


Indsatsområder

Læs om nogle af vores indsater indenfor erhvervs- og fritidsfiskerområdet.

EU's fiskeripolitik

Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Derfor har EU gjort fiskeripolitikken til et fælles anliggende. Udgangspunktet for fiskeripolitikken er fri og lige adgang til at fiske i EU-farvand, i internationalt farvand og i tredjelandes farvand, hvor EU har indgået aftaler.

Kontrol og kvoter

Fiskeriet bliver reguleret gennem både EU-regler og nationale regler - herunder fiskeriloven. Formålet er at bevare fiskeriet på et bæredygtigt grundlag, så det kan fortsætte ud i fremtiden. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der udfører kontrol med fiskeriet.

Erhvervsfiskeri

Lystfiskeri og fritidsfiskeri

Lystfiskeri og fritidsfiskeri er en populær hobby for rigtig mange danskere og turister, der enten fisker efter den store fangst, eller dem, der bare vil bruge en weekend med venner og familie ved de danske kyster, langs vandløb og søer.
Lystfiskere fisker med fiskestang eller lignede lette håndredskaber, fx undervandsfiskeri.
Fritidsfiskere fisker med højst 6 små redskaber (garn, ruser, tejner, krogliner).
Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangster.
Hvert år køber lystfiskere og…

Bred aftale om 1,3 Brexit-milliarder på plads

Regeringen og samtlige partier i Folketinget er blevet enige om en Brexit-kompensation på i alt 1,3 milliarder kroner. Pengene udbetales direkte til danske fiskere, følgeerhverv og lokalområder der blev hårdt ramt af Brexit sidste år.
Nu er der hjælp på vej til de fiskere, følgeerhverv og lokalområder, der mister kvoter og indtjening som direkte konsekvens af briternes exit fra EU.
Torsdag eftermiddag har regeringen og samtlige partier i Folketinget indgået en politisk aftale, der fordeler 1,3…

Brexit

Den britiske regering og Europa-Kommissionen blev den 24. december 2020 enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen kan findes her og findes også på dansk.
På fødevarer- og fiskeri området indeholder aftalen først og fremmest et bredt økonomisk samarbejde med fuld told- og kvotefrihed for alle sektorer, samt en fiskeriaftale. Herudover indeholder aftalen en række regler, der alle har til formål at skabe en så gnidningsfri varehandel som muligt.…

NaturSkånsom

Nøgletal

I Danmark er der 2300 fartøjer der bruges til erhvervsfiskeri, og 190.000 mennesker har et fisketegn, så de lovligt kan smide lystfiskersnøren ud. Læs her flere tal om dansk fiskeri.