EU’s Nitratdirektiv fra 1991 sigter mod at beskytte vandkvaliteten i hele Europa ved at fremme godt landmandskab, der forebygger og nedbringer den forurening af grundvand og overfladevand, som forårsages af nitrater fra landbruget.                                        

Kvælstof er et nødvendigt næringsstof for afgrøder, men samtidig er høj koncentration af kvælstofforbindelsen nitrat i vandet skadelig for mennesker og naturen. Landbrugets anvendelse af kvælstofholdig organisk gødning og kunstgødning er fortsat en stor, potentiel kilde til nitratforurening af vandmiljøet i Europa.