De klimaforandringer, vi allerede oplever, og som vi kommer til at opleve i fremtiden, kommer til at påvirke landbruget på flere punkter. På samme tid medfører driften af landbruget udledninger af drivhusgasser, der kan bidrage yderligere til et ændret klima.

Klimaet spiller derfor en væsentlig rolle i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at skabe gode rammer for udviklingen af et økonomisk levedygtigt og miljømæssigt bæredygtigt dansk landbrug. Det overordnede ansvar for målsætninger, opgaver og politik på klimaområdet ligger imidlertid hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Landbrugets klimaaftryk

De samlede udledninger af drivhusgasser kan i Danmark henføres til en række forskellige sektorer, herunder landbruget. I 2016 udgjorde landbrugets samlede udledninger knap en femtedel af Danmarks totale udledning. Udledninger fra landbruget kan opdeles i de fire overordnede kategorier; dyrenes fordøjelse, husdyrgødning, landbrugsjorder og øvrige udledninger.

Du kan læse mere om klimaaftryk- og tilpasning indenfor landbrugssektoren på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Målsætninger

Danmark har en række klimaforpligtelser om at reducere udledningen af drivhusgasser.

På globalt niveau forpligter UNFCCC’s Parisaftale fra 2015 aftaleparterne, herunder EU og Danmark, til bl.a. at holde temperaturstigningen på max 2 grader og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. 

På EU-niveau er Danmark forpligtet til et 2030-mål om at reducere drivhusgasudledninger i den ikke-kvotebelagte sektor, dvs. bl.a. transport- og landbrugssektorerne, med 39 % i forhold til niveauet i 2005.

På nationalt niveau fastlægger Energiforliget fra juni 2018, at Danmark skal arbejde for nettonul-udledning senest i 2050. Desuden har regeringen sammen Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten sat en ambitiøs klimamålsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030.

Regeringen har sammen Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet lavet en aftale om udtagning af lavbundsjord til klimavenlig natur. Aftalen er en vigtig del af regeringens ambition om at sænke udledningen af klimagasser. Har du spørgsmål til aftalen, kan du måske få svar på dem her.