Det Danske Landdistriktsprogram (LDP) løber over en 7-årig periode fra 2014-2020. Programmet udmønter midler fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, der er en del af EU’s fælles landbrugspolitik.

Gennem Landdistriktsprogrammet giver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tilskud til projekter og indsatser, der bidrager til programmets formål om at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt fremme et bæredygtigt brug af naturressourcer i landdistrikterne. Forskellige aktører som landmænd og kommuner kan søge støtte til bl.a. oprettelse af minivådområder, privat skovrejsning og pleje af græs- og naturarealer. Resultaterne af de forskellige indsatser under landdistriktsprogrammet bidrager til at Danmark kan indfri sine direktivforpligtelser fx i henhold til Habitatdirektivet.

Landdistriktsprogrammet administreres af Landbrugsstyrelsen. Læs mere om programmet på styrelsens hjemmeside.