Fiskeriet bliver reguleret gennem både EU-regler og nationale regler - herunder fiskeriloven. Formålet er at bevare fiskeriet på et bæredygtigt grundlag, så det kan fortsætte ud i fremtiden. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udfører kontrol med fiskeriet. 

Hvert år fastsættes der maksimale tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter for en række bestande.

Særligt truede bestande

Ud over fastsættelse af kvoter kan EU gennemføre genopretningsplaner, der regulerer fiskeriindsatsen med et loft over, hvor mange dage et fartøj må være på havet og fiske. Det er bl.a. tilfældet for torsk. Fiskeriet kan også reguleres med tekniske foranstaltninger som lukkede områder og/eller perioder, mindstemål for netmaskestørrelser, mindstestørrelse for fisk m.m.
  
Fiskerikapaciteten bliver ligeledes reguleret med henblik på at sikre balance mellem fiskerimuligheder og fangstkapacitet.
 
Fiskeriet bliver kontrolleret af NaturErhvervstyrelsens inspektorater og skibe. Kontrollen sker om bord i fartøjerne til søs og i havnene, i forbindelse med landingen, på fiskeriauktioner og samlecentraler og hos den første køber af fisken efter landing.

Genveje

Lystfiskeri & fisketegn

Kontakt

Fiskeristyrelsen
Fiskerikontrolkontoret
Tlf.: 72 18 56 00
E-mail: mail@fiskeristyrelsen.dk