Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  har pligt til, på sin hjemmeside, at give borgerne information om sin virksomhed. Ministeriet skal desuden fastsætte retningslinjer for, hvordan vi opfylder denne informationspligt. Dette følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, § 17 stk. 1 og 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement har fastsat følgende retningslinjer om den type information, der som minimum skal findes på ministeriets hjemmeside www.mfvm.dk:

  • Overordnet information om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejdsområder.
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris mission, vision og værdier.
  • Information om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris organisation, herunder organisationsdiagrammer og kontaktoplysninger til centrale medarbejdere.
  • Aktuelle nyheder og publikationer om ministeriets virksomhed og arbejdsområder.
  • Årsrapporter, der præsenterer ministeriets virksomhed og årets økonomiske hovedtal.
  • Resultatkontrakter med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris institutioner.
  • Samarbejdsaftaler med universiteter om forskningsbaseret rådgivning.
  • Oplysning om råd og udvalg i relation til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris ressort.
  • Links til ministerområdets centrale oplysninger så som:

Gældende love, regler og vejledninger på MIljø- og Fødevareministeriets område.

Dokumenter på Folketingets hjemmeside, der vedrører Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område, herunder lovforslag og udvalgsdokumenter, der vedrører Folketingets Fødevareudvalg.

Åbenhedsordning.dk med oplysninger om fødevareministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter, ministerens repræsentationsudgifter, modtagne gaver og udgifter til tjenesterejser.

De nævnte oplysninger opdateres løbende, så de altid er aktuelle og retvisende.

Midlertidigt forbehold
Da Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er dannet ved en sammenlægning af Miljøminiseriet og Fødevareministeriet den 28. juni 2015, tages forbehold overfor området mission, vision og værdier, indtil arbejdet med udformning af disse er tilendebragt.

På andre områder vil der ligeledes i en overgangsperiode være tale om rapporter og kontrakter for de to tidligere ministerier.

Ovenstående retningslinjer er gældende fra 28. august 2015.