Formålet med at behandle personoplysninger, som indgives til Whistleblowerordningen, er at undersøge eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med henblik på at sikre forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder inden for ministeriets ressortområde. 

Hvis Whistleblowerenheden behandler dine personoplysninger, har du på baggrund af de databeskyttelsesretlige regler mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
  • Ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet elektronisk i strid med den databeskyttelsesretlige lovgivning

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for enhver behandling af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Anonymitet
Det er valgfrit, om du vil indgive en indberetning anonymt eller ikke-anonymt. Hvis du vælger ikke at være anonym, vil din identitet være kendt for de personer, der behandler sagen. I dette tilfælde kan du risikere at blive indkaldt som vidne i en eventuel retssag, hvorved anonymiteten fortabes. Der kan også begæres aktindsigt i sagen efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Hvis du ønsker at være anonym skal du benytte formularen på ministeriets hjemmeside 

Gå til formularen

Husk at du ikke skal oplyse dit navn, adresse, telefonnummer eller andre personhenførbare oplysninger i formularen. For at sikre anonymiteten skal du undlade at anvende en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedernes netværk, når du udfylder formularen.

Blanketten til indberetning af anonyme henvendelser bliver leveret af ministeriets web-enhed, der garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. 
Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. 

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på ministeriets netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget. Denne risiko kan elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på ministeriets netværk. 

Logning
Det eneste, der registreres er selve indberetningen. Der føres således ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra. 

Behandling af personoplysninger
Hvis du vælger ikke at være anonym, og selv oplyser personhenførbare oplysninger som fx navn, e-mail og telefon nr., så vil de personlige oplysninger, som du videregiver til Whistleblowerenheden blive gemt, såfremt det har relevans for sagen. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor databeskyttelseslovgivningen samt god skik inden for området. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Korrektion af registrerede oplysninger
Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres. 

Videregivelse af de registrerede oplysninger
Hvis indberetningen ligger inden for ordningens anvendelsesområde, og omhandler forhold i departementet, vil henvendelsen blive håndteret i Whistleblowerenheden med inddragelse af Koncern HR eller Koncern Jura, afhængigt af henvendelsens indhold. Omhandler henvendelsen en kontorchef, sender Whistleblowerenheden henvendelsen til Koncernafdelingschefen.

Ligger henvendelsen inden for ordningens anvendelsesområde og omhandler en styrelse, vil henvendelsen blive sendt videre til styrelsens direktør og whistleblowerenheden med henblik på videre behandling i styrelsen.

Hvis en indberetning vedrører en styrelsesdirektør eller et af departementets direktionsmedlemmer, vil henvendelsen blive fremsendt til Koncernafdelingschefen i departementet. Omhandler henvendelsen Koncernafdelingschefen selv, sendes henvendelsen til departementschefen.

Sletning af registrerede data
Registrerede data må kun opbevares så længe, der er behov for det.

Når der ikke længere er behov for at opretholde registreringen af oplysningerne, vil
oplysningerne blive slettet i systemet. 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af personoplysninger, kan du kontakte ministeriets Databeskyttelsesrådgiver på e-mail vicco@mfvm.dk eller på tlf. nr. 21 64 01 39.