Der skal ikke gennemføres en generel konkurrenceudsættelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Stop for konkurrenceudsættelse

Miljøministeren og fødevareministeren har den 8. september 2019 annonceret, at de stopper den generelle konkurrenceudsættelse af miljø- og fødevareministeriets samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening. 

Læs hele pressemeddelelsen.

Om processen

Regeringen besluttede den 28. juni 2017 at konkurrenceudsætte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening over en 10-årig periode fra 2016-2026.

Konkurrenceudsættelsen skulle gennemføres gradvist i fire runder, så alle opgaver, der skulle konkurrenceudsættes, blev varslet konkurrenceudsat frem mod 2022.

Første runde er delvist gennemført med konkurrenceudsættelsen i 2017 af hhv. jagt- og vildtforvaltning samt myndighedsbetjeningen på veterinærområdet. Den sidste del af første runde omfattede emnerne natur, herunder skov samt luft og emissioner, jf. nedenfor. Se nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Konkurrenceudsættelse af aftalerne om natur, herunder skov samt luft og emissioner
Opgaverne for natur, herunder skov samt luft og emissioner blev den 21. december 2017 varslet opsagt med virkning fra den 1. januar 2021.

Emnerne blev offentliggjort den 3. november 2017, hvorefter de nuværende leverandører (AU og KU) bidrog til en konsekvensvurdering af opgaverne inden for aftalerne om natur, herunder skov samt luft og emissioner.

D. 6. marts 2018 blev det i EU-Tidende forhåndsannonceret, at natur, skov samt luft & emissioner konkurrenceudsættes. Læs nyheden her.  

Arbejdet fandt sted i regi af en selvstændig forvaltningsenhed for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening, runde 1b natur og luft.

D. 21. september 2018 blev planlægningsvarslet forlænget med ét år, så opgaverne blev opsagt med virkning fra d. 1. januar 2023. Læs nyheden om udsættelsen her

Læs om den aktuelle konkurrenceudsættelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Evaluering af hidtidige konkurrenceudsættelser

Der blev i 2018 foretaget en evaluering af de hidtidige konkurrenceudsættelser. Dette skete for at opsamle erfaringer og læringspunkter fra processerne.

Se evalueringen her.

Markedsafklaring (efterår 2017)
I efteråret 2017 gennemførte MFVM med praktisk bistand fra Deloitte, en proces for at afklare markedet for konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndigheds­betjening på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område. Dette skete for at forberede og kvalificere tilrettelæggelsen af de områder, der skulle konkurrence­udsættes.

Markedsafklaringen omfattede en dialog med de danske universiteter, hvor det var muligt at komme med input om kompetencer, kapacitet og interesser inden for de områder, der skulle konkurrenceudsættes i den samlede periode. Øvrige aktører, herunder GTS’er, havde mulighed for at deltage og afgive relevante input som led i markedsdialogen.

Formålet med markedsafklaringen var bl.a. at give universiteterne mulighed for at tilkendegive styrkepositioner og områder, hvor de ønsker at byde ind i de efterfølgende konkurrenceudsættelser. Der var således ikke tale om en prækvalifikation eller lignende.

Universiteterne fik samtidig mulighed for at komme med input til nye faglige udfordringer og synergimuligheder, der burde tages i betragtning inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening fremadrettet.

Resultatet af markedsdialogen skulle indgå i MFVM’s efterfølgende arbejde med at tilrettelægge emnevalg for konkurrenceudsættelsen (”masterplan”).

Overordnet plan for den resterende konkurrenceudsættelse til efteråret 2018 (Masterplan) 

På baggrund af markedsafklaringen og overvejelser i MFVM blev der udarbejdet en samlet oversigt (masterplan) over de emner, der skulle konkurrenceudsættes i de kommende runder.

MFVM ønskede at inddrage erfaringerne fra den ovennævnte evaluering af de allerede konkurrenceudsatte områder i planen for den resterende del af konkurrenceudsættelsen.   

Nyhed om konkurrenceudsættelse af den 28. juni 2017  

Berigtigelse af information i nyhed om konkurrenceudsættelse af den 28. juni 2017

MFVM havde tidligere lagt til grund, at udenlandske universiteter kun kunne byde i konsortium med danske universiteter. Efter udbudsretlige regler var det imidlertid ikke muligt at opstille et sådant generelt krav.

MFVM ville i forhold til hver enkelt konkurrenceudsættelse vurdere opgaverne og stille de relevante saglige krav til tilbudsgiverne, herunder f.eks. krav om kendskab til dansk forvaltning og lovgivning, kendskab til danske forhold, samt at rådgivningen skulle leveres på dansk.  

Yderligere oplysninger

Ved spørgsmål til processen for konkurrenceudsættelse er man velkommen til at kontakte kontorchef Mark Olsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tlf. +45 24 75 18 61, e-mail: madol@fvm.dk

Ønsker du at blive opdateret, når der sker noget nyt på den generelle hjemmeside for konkurrenceudsættelsen, eller på Miljøstyrelsens hjemmeside for konkurrenceudsættelsen af aftalerne om natur, skov samt luft og emmissioner, bedes du sende din mail-adresse til konkurrence@mfvm.dk