Danmarks Havstrategi II

Danmarks Havstrategi II er en seksårig strategi, der skal medvirke

til at skabe et sundere og bedre havmiljø til gavn for mennesker,

dyr og planter...

Emner:

EU’s havstrategidirektiv fra 2008 har været med til at sætte havmiljøet på dagsordenen både i Danmark og i resten af Europa. Men presset på havet stiger i takt med øget vækst og udvikling.

Havstrategidirektivet er baseret på en økosystembaseret tilgang til området. Det betyder, at den samlede udnyttelse af havet skal være forenelig med en god miljøtilstand. Med andre ord at der er balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet.

Denne pjece præsenterer første del af Danmarks Havstrategi II. Første del af strategien definerer, hvad god miljøtilstand er, og hvordan tilstanden i de danske havområder vurderes at være i dag. Den opstiller samtidig 68 konkrete mål for, hvordan miljøtilstanden i havet vil kunne blive bedre. Miljømålene er bindende for offentlige myndigheder.

Efter en introduktion til havstrategien følger 11 afsnit om emner, der hver især beskriver væsentlige karakteristika for havets tilstand. En oversigt over alle miljømål findes i et appendiks. Er der behov for yderligere detaljer, kan den fulde rapport læses på www.mfvm.dk.