Nye regler for IE-husdyrbrug sendes i høring

Miljø- og Fødevareministeriet implementerer dele af EU-Kommissionens BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Publiceret 11. oktober 2019

EU-Kommissionen har den 21. februar 2017 offentliggjort BAT-konklusioner vedrørende intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug).

BAT-konklusionerne indeholder grænseværdier for udledning samt teknikker, procedurer og retningslinjer med henblik på at varetage miljøbeskyttelsesformål. 

Konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandsskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitering og ammoniakemission fra staldanlæg. 

Ministeriet har analyseret samtlige 34 BAT-konklusioner, der gælder specifikt for IE-husdyrbrug, med henblik på at vurdere, om samtlige BAT-konklusioner kan anses for omfattet af de gældende regler, eller om der er behov for yderligere regelfastsættelse mv. i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

På den baggrund har ministeriet sendt forslag til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler om IE-husdyrbrug i høring. Der er tale om følgende forhold:

  • Udvidelse af reglerne om vilkårsfastsættelse med krav om korrekt placering af anlæg, begrænsning af spildevandsforurening og minimering af vandforbrug
  • Krav om oplæring af personale
  • Krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse samt beredskab
  • Udvidelse af de gældende krav til fodringsteknikker
  • Pligt til at anvende energibesparende belysning
  • Krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
  • Krav om årlig indberetning

Ændringerne skal foruden at sikre behørig implementering understøtte en miljømæssig forsvarlig og hensigtsmæssig drift. Ministeriet vurderer dog samtidig, at der i høj grad er tale om en regelfastsættelse af eksisterende praksis på baggrund af bl.a. de gældende vilkårsbestemmelser.

Udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er sendt i høring i den 10. oktober 2019 og frem til den 7. november 2019 med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2020. Udkastet er tilgængeligt på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63304 

Yderligere oplysninger:
Teamleder Peter Jørgensen, tlf.: 40 85 94 89, e-mail: pejoe@mfvm.dk