Ny natur skal sikre byer mod oversvømmelser

Klimasikring behøver ikke kun at være kedelige huller i jorden eller større kloakrør. Med lidt fantasi kan klimasikring blive ny natur, mere friluftsliv og mindre kvælstof. Ni projekter viser vejen.

Publiceret 15. december 2016

Diger kan blive til stier. Regnvandsbassiner kan blive til smukke søer. Grøfter kan blive levende vandløb. Og vandløb kan stoppe vandmassernes vej mod byerne, hvis man lige slynger dem – og så bliver de samtidig nye rekreative områder tæt på byerne i al slags vejr.

Det er eksempler på projekter, hvor kommuner vil gøre klimasikring til noget, der ikke bare skal forhindre våde kældre, men også giver borgerne ny natur og mere friluftsliv.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har som led i Naturpakken bevilget 24,4 mio. kroner til ni projekter, hvor kommuner vil lave klimasikring, så naturen samtidig får det bedre med mindre kvælstof til vandmiljøet.

- Klimasikring behøver ikke at foregå under jorden i kloakkerne. Kommunernes projekter viser, at man kan stoppe vandmasserne ved at indrette sig på en naturlig måde oppe på jorden. Naturen klimasikrer på den måde sig selv, når de nye vandløb, søer og enge vil holde regnskyl på afstand fra folks kældre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

10 mio. kroner ekstra

Der er kommet 26 ansøgninger til puljen. Derfor har ministeren besluttet at hæve det oprindelige beløb fra Naturpakken på 15 mio. kroner med 10 mio. kroner, så flere projekter kan gennemføres.

- Det er frustrerende at leve med usikkerheden om, at ens kælder og hus kan blive ødelagt af voldsomme regnskyl. Ting med stor affektionsværdi kan gå tabt, ligesom man bagefter skal genhuses og søge erstatning. Med de nye projekter får borgerne ikke alene en større sikkerhed for, at deres boliger holdes tørre, de får samtidig rekreative naturperler, de kan nyde i deres lokalområde, siger miljøordfører fra Dansk Folkeparti Pia Adelsteen.

Geografisk fordeler projekterne sig med fire i Jylland, ét på Fyn og fire på Sjælland. Alle kommuner skal finde supplerende finansiering til deres projekter enten via egne midler, takstmidler, fondsmidler eller lignende.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7070, e-mail: jelra@mfvm.dk

Kontorchef Katrine Rafn, SVANA, tlf.: 72 54 49 48, e-mail: karaf@svana.dk

Fakta om de ni projekter:

1. Naturen ind i Hvalsø (Lejre kommune) støttes med kr. 2.778.000 (projektsum: 14.4 mio. kr.)

  • Fremover skal man kunne gå fra Hvalsø by til den fredede Tadre Mølle på en ny sti gennem bynær natur. Men den ny natur med søer er egentlig bassiner, der skal opsamle regnvand - og en ny smuk bæk er et genåbnet rørlagt vandløb, der skal lede vand væk fra byen. Kontakt: Chefkonsulent Niels Rolf Jacobsen, tlf: 46464912, nrja@lejre.dk

2. Ny bæk leder vand fra byen (Odsherred kommune) støttes med kr. 2.986.000 (projektsum 7.0 mio. kr.)

  • Et nyt vandløb skal graves langs Getsøgrøften og forbindes med Grønnehave Bæk, der skal lede vand uden om Nykøbing S. og ud i Issefjorden. Bækken vil blive et rekreativt område med en ny sti. Bækken får også vand fra et nyt bassinanlæg, der modtager vand fra boliger med separatkloakering. Kontakt: Centerchef Niels V. Haar Sørensen, tlf. 59666079, nivhs@odsherred.dk

3. Ny natur med vand fra Vorup (Randers kommune) støttes med kr. 2.983.000 (projektsum 53,4 mio. kr.)

  • Et nyt naturområde, Storkeengen, skal etableres i engene mellem Gudenåen og det højtliggende bykvarter, Vorup. Fra Vorup skal overskydende vand ledes via rørledninger og skybrudsveje ned til engene, og et nyt dige skal holde på vandet mellem Gudenåen og engene. De våde enge bliver ny natur, som man kan få adgang til ad nye gangbroer. Kontakt: Ingeniør Christina Sass Møller, tlf. 8915 1726, csm@randers.dk

4. Vand væk fra Vejle (Vejle kommune) støttes med 3.519.000 (projektsum 10 mio. kr.)

  • Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved at opsamle overskydende vand i Grejsdalen i to nye vådområder, der samtidig kan binde kvælstof, så vandet er renere, når det når ud i Vejle Fjord. Det vil blive rekreativt område, når engene bliver plejet, og et vandløb bliver restaureret, og et rørlagt vandløb åbnet. Folk vil kunne nyde det fra to opholdssteder med parkering og et 3-4 km MTB-spor. Kontakt: Projektleder Karsten Wandall, tlf. 76 81 24 74, karwa@vejle.dk  

5. Seest Mølleå (Kolding kommune) støttes med 2.534.000 (projektsum 6.1 mio. kr.)

  • Vand løber hurtigt gennem Seest Mølleå, når det regner meget. Derfor skal vandet bremses flere steder, så det ikke når frem til Kolding. Det sker ved at genslynge vandløbet flere steder.Det vil give nye rekreative områder tæt på byen, og derfor skal stisystemet udvides. Vandet skal også løbe ud i enge, der kan tilbageholde kvælstof. Kontakt: Klimatilpasningskoordinator, Sanne Munk Doll, tlf. 79 79 42 67, sando@kolding.dk

6. Landbækken (Aalborg kommune) støttes med kr. 1.842.000 (projektsum 11.6 mio. kr. )

  • En sø skal skabes for at tage store vandmasser og samtidig rense kvælstof og vejvand. Området bliver et større rekreativt område tæt på Gistrup og det nye ’supersygehus’. Der etableres stier og opholdsrum. Kontakt: Ole Schwalbe Madsen, tlf. 993124077, ole.madsen@aalborg.dk

7. Boliger sikres (Odense kommune) støttes med 2.909.000 (projektsum 5.4 mio kr)

  • 142 boliger i Seden Strandby er i fare for at blive oversvømmet fra Odense Fjord. Derfor vil man bygge nye diger, der samtidig udvikler strandenge med et rigt fugleliv. Også et vandløb vil blive genslynget for at reducere kvælstof til Odense Fjord. Folk kan nyde det fra nye fugletårne og stier i området. Kontakt: skov- og landskabsingeniør Lars Kildahl Sønderby, tlf.: 23 28 97 19, lkis@odense.dk

8. Den levende ådal - Kedelsø-Langesø Ådal (Allerød kommune) støttes med 4.394.000 (projektsum 7,4 mio. kr.)

  • En ny stisystem vil gøre det muligt at gå fra Lynge til Øresund. Det sker i forbindelse med, at man aflaster Lynge Renseanlæg for vejvand, der i stedet føres til forsinkelsesbassiner, hvor bliver renset, inden det føres ud i åen. Der etableres et lavbundsprojekt i Langesø ådal, som reducerer udledning af drivhusgasser og bidrager mere natur og biodiversitet. Kontakt: natur- og vandmiljømedarbejder Ole Dahlqvist Sørensen, tlf. 48100819, olds@alleroed.dk                     

9. Synergisø ved Ellebækken (Næstved kommune) delvist støttet med kr. 455.000 (projektsum 1.1 mio. kr.)

  • For at reducere risikoen for oversvømmelser i Næstved Øst og til afledning af regnvand, vil der blive etableret søer, der også sikre vandløbet mod udtørring om sommeren og medvirker til kvælstofreduktion. Søerne bliver levesteder for bl.a. løvfrøer og markfirben. Der vil blive etableres stier og platform ude i søen, som også kan anvendes til undervisning. Kontakt: Landbrugs- og vandløbsmedarbejder. Anja Rasmussen, tlf. 5588 6172, anjar@naestved.dk