Miljøministeren vil nedsætte et Panel for forvaltning af miljømål i vandløb

Sammen med opstarten af vandrådenes arbejde nedsætter miljøministeren et nyt Panel for forvaltning af miljømål i vandløb.

Publiceret 25. oktober 2019

Panelets opgave bliver at komme med konkrete anbefalinger til hvordan myndighederne i vandløbsforvaltningen kan tage hensyn til vandrammedirektivets målsætninger. Et område som både fagligt og administrativt rummer udfordringer. Det kan være af væsentlig betydning for livsbetingelserne for den enkelte vandløbsstræknings smådyr, fisk og planter, om forvaltningen ændres op- eller nedstrøms.

Det er allerede i dag vandløbsmyndighedens opgave at foretage en sådan vurdering i forbindelse med afgørelser i sager om regulering og restaurering i henhold til vandløbsloven. Indtil panelets anbefalinger foreligger, er det vigtigt at understrege, at myndighederne således ikke alene skal inddrage hensynet til de konkret målsatte vandløb i vandområdeplanerne i forvaltningen. Afgørelser må, uanset hvor de sker i et sammenhængende vandløbssystem, ikke forringe tilstanden eller indebære risiko for at målsatte vandløb ikke kan nå målopfyldelse, jf. EU-Domstolens afgørelse C-461/13 og bekendtgørelse om miljømål mv. Ikke-forringelse, sammenhæng og kontinuitet i vandløbssystemet er således af væsentlig betydning for vandrammedirektivets mål. Panelet vil kunne komme med anbefalinger til nationale regler, der kan gå videre end denne beskyttelse.

Panelets øvrige anbefalinger forventes at kunne indgå i en vejledning.