Høringen af en ændret afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 er nu afsluttet

I slutningen af november 2018 sendte Miljø- og Fødevareministeriet en ændret afgrænsning af vandløbene i vandområdeplanerne i offentlig høring. På baggrund af opdateret faglig viden og indberetninger fra de 23 vandråd indebærer ændringen, at knap 1.000 km vandløb udgår af vandområdeplanerne.

Publiceret 6. februar 2019

Høringen er nu afsluttet og Miljø- og Fødevareministeriet behandler de modtagne høringssvar med henblik på, at de ændrede bekendtgørelser vil kunne træde i kraft senere på foråret.

Udover de indberetninger, der indgår i den aktuelle ændring har kommuner og vandråd indsendt indberetninger om udpegningen af stærkt modificerede og kunstige vandløb. Disse indberetninger undersøges yderligere sammen med visse indberetninger om afgrænsningen, som ikke var tilstrækkeligt oplyste til, at der kunne foretages en faglig vurdering.

De yderligere undersøgelser og analyser gennemføres med henblik på, at resultaterne kan indgå i grundlaget for næste generation af vandområdeplaner. For så vidt angår ikke fuldt oplyste indberetninger om udpegningen af stærkt modificerede vandløb gennemføres analyser i videst muligt omfang.

Kort der viser en oversigt over de vandløb, som indgår i de videre undersøgelser kan ses her.

Som det også fremgår af arbejdsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027, er det Miljø- og Fødevareministeriets forventning, at vandrådene igen til efteråret 2019 vil skulle spille en væsentlig rolle i forhold til indsatsprogrammet. Inden arbejdet igangsættes, vil der blive foretaget en grundig evaluering. Det er hensigten at afslutte de videre undersøgelser forud for et kommende vandrådsarbejde.