Danmarks nye havstrategi er nu på plads

Første del af Havstrategi II er offentliggjort. Havstrategien skal skabe rammerne for god miljøtilstand i havmiljøet.

Publiceret 30. april 2019

Strategien er udarbejdet som led i implementeringen af EU’s havstrategidirektiv for at opretholde eller opnå god miljøtilstand i de danske havområder. 

Omdrejningspunktet i strategien er 11 forskellige temaer: 1) biodiversitet, 2) ikkehjemmehørende arter, 3) erhvervsmæssigt udnyttede fisk, 4) havets fødenet, 5) eutrofiering, 6) havbunden, 7) hydrografiske ændringer, 8) forurenende stoffer, 9) forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, 10) marint affald og 11) undervandsstøj.

For hvert tema defineres god miljøtilstand, den nuværende tilstand beskrives, og der sættes miljømål for opnåelsen af god miljøtilstand. Strategien indeholder også en vurdering af de kumulative effekter fra presfaktorer på havmiljøet.

Læs første del af Danmarks Havstrategi II.

Vurderingerne i havstrategien viser positive tegn på nogle områder, hvor der i dag vurderes at være god tilstand. På flere områder er der dog endnu ikke opnået god miljøtilstand i havmiljøet, og at der er derfor behov for øget fokus på disse områder for at nå målet om god miljøtilstand. Miljø- og Fødevareministeriet  vil derfor bl.a. gennem samarbejdet i de regionale havkonventioner fortsætte arbejdet med at opnå målet om et godt havmiljø. Endvidere vil havstrategien blive fulgt op af et overvågningsprogram i 2020 og et indsatsprogram i 2021.

Information og materiale om Danmarks havstrategier er tilgængeligt på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside og høringsportalen.

Det er muligt at klage over processuelle spørgsmål, for så vidt angår tilvejebringelsen af havstrategien. Klagen skal være indgivet inden fire uger efter havstrategiens offentliggørelse, dvs. senest den 29. maj 2019. Læs mere i klagevejledningen.