Bekendtgørelse om vandråd mv. sendes i 4 ugers offentlig høring

Miljø- og Fødevareministeriet sender udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. i høring frem til den 14. oktober 2019.

Publiceret 16. september 2019

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021 2027 nedsættes vandrådene igen for at medvirke til at prioritere indsatserne til forbedring af den fysiske tilstand i vandløbene. Vandrådene er med deres lokale viden med til at sikre god miljøtilstand i de danske vandløb og medvirker til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag på de mest egnede strækninger.

Vandrådene blev første gang bragt i spil i 2014 i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammet for de nugældende vandområdeplaner. I 2017 blev vandrådene igen nedsat for at medvirke til at kvalificere afgrænsningen og udpegningen af vandløbene, som vil blive afsluttet inden den næste vandrådsproces. I denne omgang er opgaven den samme som i 2014, nemlig at komme med forslag til hvilke indsatser, der bør udføres på hvilke strækninger i tredje planperiode.

Miljø- og Fødevareministeriet vil senere på året præsentere et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som beskriver den samlede interessentinddragelse.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt i oktober 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser. Arbejdet forventes afsluttet 30. juni 2020.

Høringen kan findes her.