Annoncering af ny bekendtgørelse om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæsonen (vandscooterbekendtgørelsen) pr. 1. september 2019

Publiceret 19. august 2019

Den 1. september 2019 træder bekendtgørelse nr. 809 af 9. august 2019 om regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæsonen (vandscooterbekendtgørelsen) i kraft.

Vandscooterbekendtgørelsen er ændret på to punkter:

Den ene ændring giver kommunalbestyrelsen adgang til at dispensere fra vandscooterbekendtgørelsens forbud mod vandscootersejlads i 300 meter-zonen ved kysterne, så der kan anlægges og bruges trænings- og prøvebaner på søterritoriet med henblik på erhvervelse af vandscooterførerbevis.

Den anden ændring fastsætter de nærmere regler for kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage lokale forskrifter om forbud mod ikkeerhvervsmæssig sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer (f.eks. vandscootere og visse speedbåde) ved udlagte badeområder i badesæsonen.

Desuden er det nu præciseret, at der ved ”ikkeerhvervsmæssig sejlads” forstås fritidssejlads, og der er foretaget almindelig ajourføring og justering af bekendtgørelsen som følge af de nye, indholdsmæssige ændringer.

Klik her for at læse den nye bekendtgørelse på Retsinformation.