En samfundsøkonomisk analyse er en konsekvensberegning af et politisk tiltags omkostninger og fordele (costs og benefits). Samfundsøkonomiske analyser indgår som et af flere redskaber i den politiske beslutningsproces. Formålet med analyserne er at forbedre vidensgrundlaget for politiske tiltag, så politikerne kan foretage kvalificerede og sammenlignelige prioriteringer af samfundets ressourcer. Derfor er det vigtigt, at konsekvenserne af politiske tiltag opgøres og formidles så klart og gennemskueligt som muligt.

En samfundsøkonomisk analyse medtager alle konsekvenser i samfundet, dvs. ikke alene fx udgifter til anlæg og drift, men også konsekvenser for miljø, natur og sundhed. Det er vigtigt at medtage og kvantificere sådanne effekter i den samfundsøkonomiske analyse. Da de imidlertid ikke handles på markedet og derfor ikke har en markedspris, er der behov for at værdisætte effekter på natur, miljø og sundhed på anden vis.

For at medtage dem i den samfundsøkonomiske analyse anvender Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forskellige former for værdisætning, som kan afspejle den værdi, natur, miljø og sundhed har for samfundet. Det kan fx være en værdi, som er forbundet med en reduktion i luftforureningen eller eksponeringen for skadelige kemikalier. Eller den værdi nye naturområder har for borgerne.

Hvis det ikke er muligt at værdisætte effekterne på miljø, natur og sundhed, opgør Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri effekterne kvantitativt, så vidt muligt, så de kan indgå i beslutningsgrundlaget. Som eksempler kan nævnes: antal insektarter, antal kvadratkilomenter skov, antal tons kvælstof udledt til vandmiljøet eller antal restaurerede kulturhistoriske bygninger.

Mange beslutninger på miljø- og fødevareområdet har stor betydning for erhvervslivet og borgere i Danmark. En vigtig del af analysen er at undersøge, hvordan fordele og ulemper fordeler sig mellem forskellige grupper i samfundet.

Samfundsøkonomiske vejledninger

Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet 2017.

Samfundsøkonomiske vurdering af miljøprojekter, Miljøministeriet 2010.

Samfundsøkonomiske nøgletal

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris miljøøkonomiske nøgletalskatalog, 2014.

Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 3.0, Aarhus Universitet, 2019.

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken, Brian Jacobsen, Københavns Universitet, 2017.

Nøgletal for sygdomsomkostninger ved fødevarebårne sygdomme, Tove Christensen & Jørgen Dejgaard Jensen, 2018.

Rekreative værdier [følger]

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, Energistyrelsen 2019.

Transportøkonomiske enhedspriser, Center for Transport Analytics, DTU, 2020.

Kontakt

Samfundsøkonomiske konsekvenser: Mark Olsen, tlf. 24 75 18 61, madol@fvm.dk