Et godt grundlag for en politisk beslutning skal indeholde en vurdering af et forslags påvirkning på samfundet som en helhed, herunder påvirkninger på klimaet, miljøet og naturen.

Regeringen har besluttet, at alle ministerier og styrelser skal understøtte, at der på en ensartet måde vurderes konsekvenser for klima, miljø og natur i forbindelse med ny eller ændret politik. Det fremgår af en ny vejledning: Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Alle væsentlige konsekvenser for klima, miljø og natur skal således beskrives kvalitativt og – så vidt muligt – opgøres kvantitativt. Initiativer og sager på tværs af politikområder med væsentlig betydning for den grønne omstilling skal som udgangspunkt forelægges for Udvalget for Grøn Omstilling.

Både regeringsudspil, lovforslag, bekendtgørelser, EU-direktiver osv.
Kravene gælder som udgangspunkt for alle regeringsudspil, lovforslag, bekendtgørelser, planer og andre politiske tiltag. Kravene gælder ligeledes i udgangspunktet for alle forslag til EU-direktiver og EU-forordninger, som fremsættes af Europa-Kommissionen.

Fagministerier har ansvar for vurderingen
Det enkelte fagministerium har ansvaret for at udarbejde retvisende og fyldestgørende beskrivelser af de klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser af forslag til ny eller ændret politik. Alle sådanne forslag med konsekvenser over nærmere angivne væsentlighedsgrænser skal sendes i høring hos hhv. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 6 uger inden ekstern høring. Det skal fremgå af alle forslag, hvad effekterne er.

Konsekvensvurderinger af klima skal i modsætning til tidligere vurderes særskilt, svarende til vurderingen af de miljømæssige konsekvenser.

Hvornår og hvordan: Se mere i vejledningen
I Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur kan der læses mere om kravene til, hvornår der skal udarbejdes en konsekvensvurdering af klima, miljø og natur, og om hvordan arbejdet kan foregå. Vejledningen kan findes her.

Kontakt

Konsekvenser for miljø og natur: GU-sekretariatet i MFVM på mail GU-sek@mfvm.dk
Konsekvenser for klima: Christina Graaskov Ravn, tlf. 41 72 91 29, klimakonsekvenser@kefm.dk