- om at give en hånd til naturen i vores vandområder

Signe Cecilie Mathiassen er fuldmægtig i kontoret for Vand og Hav i departementet. Hun arbejder med udvikling og gennemførsel af vandområdeplaner, en væsentlig indsats efter det mest nedbørrige efterår nogensinde.

Jeg er det, man kalder en generalist. Det betyder bl.a., at jeg bliver rykket rundt efter de opgaver, der kræver en ekstra indsats, og lige nu er det især vandløbsområdet, der fylder på mit skrivebord. For det har regnet, hvor har det regnet, og der har været mange oversvømmelser ved vores vandløb – fx omkring Gudenåen. Klimaforandringerne er taget til, det er det vådeste, mest nedbørsrige efterår, vi nogensinde har set, og det har givet anledning til meget aktivitet i Folketinget.

Helt overordnet er vi i gang med at gennemføre de vandområdeplaner, der gælder for 2015-2021 samtidig med, at vi udvikler vandområdeplanerne for 2021-2027 og planlægger indsatser i vandløb, kystvande, søer og grundvand med det formål at nå målsætningen om god økologisk tilstand, som vi har besluttet med EU’s vandrammedirektiv.

På vandplanområdet har vi mange interessenter – altså mange med stærke interesser i, hvad der gøres og skal gøres omkring vores vandområder. Det er alt fra grønne organisationer, sportsfiskere og landbrugsorganisationer til erhvervet, kommuner og andre myndigheder med interesse for, om vi har en rig natur, rent drikkevand, fisk i åen og gode vilkår for landbruget.

Området er ret kompliceret, og både naturfagligt og juridisk krævende. Det gør det spændende at arbejde med, men det er også et politisk svært område, bl.a. fordi det skal forene så mange forskellige interesser.

Lige nu opleves der oversvømmelser i hele landet, der har sat marker og haver under vand. Heldigvis er vi flere kontorer i ministeriet, der arbejder med oversvømmelser. En af mine opgaver har været at hjælpe miljøministeren med at komme ud og se på et af de vandløb, som er gået over sine breder  for at se, lytte og få inspiration til nye ideer til regeringens plan for klimatilpasning.  
Valget faldt på Odense Å. Min opgave i forberedelserne af besøget var at koordinere internt i ministeriet og med Odense Kommune, og få aftalt såvel praktiske detaljer som indhentet faglig viden om åen - og samle det hele i en skriftlig besøgspakke til ministeren. Besøget fik pressens opmærksomhed, vi lavede selv materialer til vores sociale medier, og ministeren inviterede kommunerne til at komme med input til klimatilpasning. Det er dejligt, når ting går op i en højere enhed.

Jeg synes, det er vildt spændende at arbejde i et departement og være med til at skabe grundlaget for politiske beslutninger. Det falder også godt i tråd med min samfundsfaglige baggrund - og så giver det mening for mig at arbejde med vandmiljøet og dermed yde mit lille bidrag til, at vi også i fremtiden har mulighed for at opleve den danske natur ved vores vandløb, søer og kyststrækninger.

Fakta om vandplanlægning

  • Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. 
     
  • Vandområdeplanerne løber over seks-årige perioder. Første generation af vandområdeplaner gjaldt fra 2009-2015, anden generation fra 2015-2021, og vi er nu i gang med at udvikle tredje generation af vandområdeplaner, der skal gælde fra 2021-2027.
     
  • EU’s vandrammedirektiv er udgangspunktet for arbejdet med vandområdeplaner. Vi arbejder på at opfylde EU's mål og krav gennem lov om vandplanlægning.
     
  • Interessentinddragelse er et væsentligt element i vandplanlægningen, og interessenterne på området inddrages blandt andet løbende i arbejdet med vandområdeplanerne gennem ministeriets to stående fora, Blåt Fremdriftsforum og Den Faglige Referencegruppe.

Læs mere om arbejdet med vores vandmiljø her