– et forslag der kan halvere antallet af miljø- og fødevarelove fra 95 til kun 43

Christian Leif Aarestrup Vind, jurist i departementet, om sit arbejde med Lovkompasset: 

Jeg er blevet lidt af en regelforenklingstype. Det handler om opgaver med en klar politisk dagsorden uanset partifarve, en dagsorden, der rykker noget, og som bliver prioriteret højt.

Vi er klart foran på regelforenklingsområdet. Ingen gør mere end os, og ingen har før kastet sig ud i det på denne her måde, hvor vi ser på selve strukturen af vores lovgivning og overvejer, hvordan vi kan skrue den bedre sammen.

Det er vanvittigt spændende at drive disse projekter. Det er som at bygge et nyt hus, hvor vi, hvis vi lykkes og det bliver rullet ud, får sat et klart aftryk, der kan holde mange år. Det er sjovt – og historisk – at være med til. Nogle love er mere end 100 år gamle, og de nye vil kunne stå i en tilsvarende periode. 

Lykkes vi med Lovkompasset, betyder det større retssikkerhed og bedre beskyttelse af naturen og miljøet: Borgere og virksomheder kan bedre gennemskue de krav, de skal leve op til, og myndighederne kan lettere administrere reglerne. Lovgivningen får dermed den effekt, den skal have – og vi får alle glæde af det.

Lovkompasset er blot et af mange tiltag, vi har sat i gang. Tidligere har vi ryddet op i bekendtgørelserne og fjernet mere end hver tredje af dem, uden at beskyttelsen af natur og miljø er blevet ringere. Næste step bliver vejledningerne, hvor vi vil se på, hvordan de kan blive mere enkle og forståelige.

Om Lovkompasset
- nogle af ekspertpanelets forslag er:

En miljøforvaltningslov, der vil samle og ensarte sagsbehandlings- og klageregler på miljøområdet:
Panelet peger på, at loven vil have vidtrækkende betydning for sagsbehandlingen til gavn for borgere, virksomheder og myndigheder, herunder ved at højne kvaliteten af afgørelserne på det miljøretlige område.

En natur- og biodiversitetslov, der vil samle regler om benyttelse og beskyttelse af naturen:
Panelet peger på, at loven vil sikre en sammentænkning af reglerne om benyttelse af naturen som ressource, beskyttelse af naturen og offentlighedens adgang til naturen, herunder en korrekt interesseafvejning mellem de forskellige hensyn. Natur- og biodiversitetsloven erstatter disse 8 love:

 • Naturbeskyttelsesloven
 • Jagt- og vildtforvaltningsloven
 • Skovloven
 • Nationalparkloven
 • Tøndermarksloven
 • Træforordningsloven
 • Dele af landbrugsdriftsloven
 • Dele af mark- og vejfredsloven

En vandlov, der vil samle reglerne om benyttelse og beskyttelse af grundvand, overfladevand og kystvand:
Panelet peger på, at der med loven vil opnås en mere helhedsorienteret og sammenhængende regulering, der i højere grad matcher EU-reguleringens struktur og fokus. Vandloven erstatter disse 8 love:

 • Vandplanlægningsloven
 • Vandforsyningsloven
 • Dele af miljøbeskyttelsesloven
 • Oversvømmelsesloven
 • Dele af kystbeskyttelsesloven
 • Vandløbsloven
 • Okkerloven
 • Lov om inddragelse af søterritoriet

En miljølov, der vil samle regler om forebyggelse og bekæmpelse af forurening: Panelet peger på, at der med loven kan opnås en mere enkel, sammenhængende og overskuelig regulering til gavn for navnlig virksomheder og myndigheder. Miljøloven erstatter disse 5 love:

 • Dele af miljøbeskyttelsesloven
 • Husdyrbrugloven
 • Gødskningsloven
 • Dele af jordforureningsloven
 • Evt. dele af havmiljøloven

Læs mere:
Pressemeddelelse om Lovkompasset (12. december 2017)
Esben Lunde Larsen lægger op til at halvere antallet af love på miljø- og fødevareområdet.

Ekspertpanelets rapport
Lovkompasset