Danmark lægger stor vægt på arbejdet i Verdenshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization), fordi det giver mulighed for at styrke international vækst, velstand og samarbejde. WTO har som mål at fremme lige og bæredygtige vilkår for international samhandel.

Det sker dels ved løbende gennemførelse og overvågning af allerede indgåede generelle frihandelsaftaler dels ved opfølgende forhandlinger om en udbygning af de gældende aftaler. Organisationen er – ligesom forgængeren GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - hjemmehørende i Genève.

Flere end 150 lande er medlemmer af WTO og nye kommer stadig til, herunder især udviklingslande.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rolle
I Danmark hører emnet international handel i ressortmæssig forstand hjemme i Udenrigsministeriet. Imidlertid udgør handlen med fiskeri- og fødevarer samt landbrugsprodukter en stor del af den samlede verdenshandel og har i mange år dannet en af grundstenene i forhandlingerne i WTO. Derfor har også Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sit fokus naturligt rettet mod arbejdet i WTO.

Handlen med landbrugs-, fiskeri- og fødevarer støder på mange specielle hindringer, som ikke gælder andre vareområder, og som håndteres bedst med et lokalt og stærkt fagligt afsæt i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Med til billedet hører, at eksporten på dette område udgør en stor del af den samlede danske vareeksport (tæt ved ¼) og sikrer mange arbejdspladser herunder i yderområder.

Derfor gør Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en særlig indsats for at udvikle bedre markedsadgang for danske fødevareproducenter og -eksportører. En del af arbejdet er centreret omkring WTO i Geneve, hvor der forvaltes og forhandles globale aftaler. Men en voksende opmærksomhed rettes nu også mod det stigende antal frihandelsaftaler, der forhandles med udvalgte store handelspartnere og vækstlande.

Bæredygtig udvikling og handel er tæt forbundet. Derfor pågår der ligeledes forhandlinger om grøn handelsliberalisering i WTO. Her forhandler man om vedtagelse af en aftale, hvor en række miljøteknologier inden for bl.a. vand-,lufts-, affalds- og vindteknologi toldfritages (Environemtal Goods Agreement). Vedtages denne aftale vil det have stor indflydelse på danske ”green-tech” virksomheders muligheder for at aftsætte miljøteknologi på verdensmarkedet. Miljø- og Fødevareministerierne følger disse forhandlinger tæt og arbejder konkret for at en endelig aftale i størst muligt omfang tilgodeser dansk produceret miljøteknologi samt at aftalen ikke åbner op for teknologier, der ikke leverer dokumenterede miljøeffekter.

Kontakt

Camilla Skovgård Axelsen
casa@fvm.dk  
Mob: +45 25 40 88 86