Nedenfor gives en kort, ikke udtømmende beskrivelse af FAO’s arbejde på en række områder af interesse for Danmark forankret i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Codex Alimentarius er et organ under FAO/WHO, der udarbejder globale standarder, retningslinjer m.v. for fødevarer og fødevareproduktion med henblik på at sikre sunde og sikre fødevarer og at lette den globale samhandel med fødevarer (der er fastsat over 200 fødevarestandarder, ca. 3000 grænseværdier for pesticider og ca. 50 retningslinjer for fødevarehåndtering).

Codex-normerne er frivillige, men de gøres i en række lande mere eller mindre til national lovgivning eller regional lovgivning. Standarderne lægges også til grund i panelsager i medfør af WTOs Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary measures, SPS.

Codex-arbejdet er i Danmark forankret i Fødevarestyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

International Plant Protection Convention (IPPC) har sekretariat i FAO. IPPC-standarder lægges blandt andet til grund ved afgørelse af panelsager i medfør af WTO’s Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary measures, SPS. Disse standarder har og har haft stor betydning for fjernelse af barrierer for den globale handel. De kontraherende parter under IPPC har forpligtet sig til at fremme teknisk bistand til udviklingslandenes gennemførelse af IPPC standarder. 

IPPC-arbejdet er i Danmark forankret i NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Gænseoverskridende dyre- og plantesygdomme er et vigtigt område for FAO. FAO har siden 1960’erne været førende på Integrated Pest Management (IPM), og i 1997 blev der i samarbejde med UNDP, UNEP og Verdensbanken etableret den internationale IPM facilitet. Arbejdet med grænseoverskridende sygdomme har navnlig vakt opmærksomhed i forbindelse med mund- og klovesyge og aviær influenza. 

FAO har i december 2004 etableret et Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) og har i samarbejde med OIE og WHO etableret et Global Framework for the Progressive Control of Transboundry Animal Diseases, hvor FAO er vært for et Global Early Warning and Response System for Major Animal Diseases.

Danmark har i en årrække været særdeles aktiv i FAO’s European Commission on Foot- and Mouth Disease. Arbejdet med dyre- og plantesygdomme er i Danmark forankret i Fødevarestyrelsen hhv. NaturErhverstyrelsen.

Plante- og dyregenetiske ressourcer er et område, hvor FAO i mange år har været ledende.

Med udgangspunkt i FAO’s Commission on Plant Genetic Resources blev en Global Plan on Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) etableret allerede I 1996, og i 2001 godkendte FAO’s konference The International Treaty on PGRFA (ITPGRFA). Formålet er bevarelse af genressourcer, og denne traktat kan ses som komplementær til Convention on Biological Diversity (CDP).

På det dyregenetiske område arbejdes der i øjeblikket på at forberede et internationalt beskyttelsesinstrument i lighed med ITPGRFA.

Nordisk Genressource Center (NordGen), der er en fællesnordisk genbank etableret under Nordisk Ministerråd af de 5 nordiske landes ministerier for fødevarer, landbrug, fiskeri og skovbrug, er en vigtig faglig medspiller på det internationale genfaglige område under FAO. NaturErhverstyrelsen besætter den danske bestyrelsespost i NordGen.

Arbejdet med de plante- og dyregenetiske ressourcer er i Danmark forankret i NaturErhvervstyrelsen hhv. Fødevarestyrelsen. Skovområdet er dog forankret i Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Bæredygtigt fiskeri er globalt set et vigtigt emne, som engagerer FAO. FAO’s komite for fiskeri, COFI, er det eneste virkeligt globale regeringsforum for fiskeri og akvakultur. Code of Conduct for Responsible Fisheries, der blev godkendt på FAO-konferencen i 1995, er rammen for en stor andel af FAO’s arbejde med fiskerispørgsmål.

FAO arbejder også med problemerne med ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, i daglig tale IUU (Illegal, Unreported and Unregulated fishing), på globalt plan, og FAO engagerer sig i kapacitetsstyring, utilsigtede fangster af havfugle, mærkning af fisk/økologiske fisk, akvakultur og handel med fisk.

FAO-projektet EuroFish, som er en IGO (mellemstatslig organisation) med hovedkvarter i København, er et konkret FAO-fiskeriprojekt, som modtager bidrag fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Arbejdet med fiskeri er i Danmark forankret i NaturErhvervstyrelsen.

Kontakt
Statskonsulent Mogens Kjørup
Tlf. 22 20 17 31 
Mail: mokj@fvm.dk