Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har mange internationale relationer og et omfattende samarbejde både med internationale organisationer og med enkeltlande.

For at styrke samarbejdet og fremme danske interesser i udlandet har vi statskonsulenter og eksportrådgivere for fødevareområdet i en række lande. 

 

Statskonsulenter

Statskonsulenttjenesten består af personer med en høj grad af faglig/politisk ekspertise og erfaring inden for fødevare-, landbrugs- og fiskeriområderne.

OECD

OECD er en international organisation, der oprindelig blev oprettet efter afslutningen af anden verdenskrig for at koordinere Marshall planen. OECD's mission er i dag at fremme politiske tiltag, der medfører en bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse og bidrager til udvikling af verdensøkonomien og giver sund økonomisk udvikling og gensidig, ikke-diskriminerende vækst i verdenshandlen.

Frihandel og WTO

Danmark lægger stor vægt på arbejdet i Verdenshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization), fordi det giver mulighed for at styrke international vækst, velstand og samarbejde. WTO har som mål at fremme lige og bæredygtige vilkår for international samhandel.
Det sker dels ved løbende gennemførelse og overvågning af allerede indgåede generelle frihandelsaftaler dels ved opfølgende forhandlinger om en udbygning af de gældende aftaler. Organisationen er – ligesom forgængeren GATT (General…

SPS-aftalen

Med lavere toldsatser er samhandlen øget betydeligt. Men hermed synliggøres andre forhold, der hæmmer en friere udveksling af varer. Blandt de vigtigste er problemer med at levere varer med de egenskaber og kvaliteter, som importlandet kræver. På landbrugs- og fødevareområdet drejer det sig ofte om standarder for fødevaresikkerhed og til sikring mod smittespredning.
I forbindelse med etableringen af WTO vedtog medlemslandene i 1994 derfor en aftale om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige…

FAO

Fødevareministeriet har det overordnede ressortansvar for FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Fødevareministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels ”Konferencen”, som afholdes hvert andet år, dels ”Rådet”, som afholder 2-3 møder årligt. Fødevareministeriets faglige opgaver i FAO omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttelseskonvention, Plante- og dyregenetiske ressourcer, Grænseoverskridende dyre- og plantesygdomme samt Bæredygtig fiskeri.