• Hvad er lavbundsjorde?
  Kulstofrige landbrugsjorder eller ’lavbundsjorder’ er oprindeligt dannet i vådområder som moser og våde enge, hvor gamle planterester har dannet et højt indhold af kulstof i jorden – jorderne er derfor et kulstoflager.
   
 • Når arealerne drænes for at kunne dyrkes, tilføres der ilt, hvorved der sker en stor udledning af klimagasser til atmosfæren. Drænede kulstofrige lavbundsjorde bidrager således med en stor udledning af CO2 til atmosfæren.
   
 • Hvis jorden tages ud af drift, såkaldt ”udtagning”, skal der ske en vandstandshævning på arealet, så tørven ikke længere nedbrydes. På denne måde opnås en positiv klimaeffekt.
   
 • Lavbundsarealer kan blive til f.eks. vådområder, hvor de naturlige vandforhold genskabes og næringsstoffer tilbageholdes fra vores sårbare vandmiljø. Dette vil bl.a. være til gavn for fuglelivet.
   
 • Miljøstyrelsen åbnede for ansøgningsrunden til deres nye ordning d. 1. februar. Men allerede inden da har der været stor interesse fra lokale landboforeninger, lodsejere og kommuner.

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing og statistik cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.

I denne video fra Miljøstyrelsen forklares det, hvad lavbundsjord er, og hvorfor kan der søges tilskud til det. 

Ministeren besøgte i februar landmand Kaare Larsen, der har stået i spidsen for processen med at gendanne Søborg Sø.