Det første tema i de tekniske gennemgange er lavbundsjorde, hvor eksterne eksperter og praktikere holder oplæg indenfor følgende områder:

Arealpotentialer og effekter (møde 1)

Opsamling og øvrige udtagningsordninger (møde 5)

Samlet opsamling over tema 1: Lavbundsjord

Hvad er lavbundsjorde?

  • Kulstofrige landbrugsjorder eller ’lavbundsjorder’ er oprindeligt dannet i vådområder som moser og våde enge, hvor gamle planterester har dannet et højt indhold af kulstof i jorden – jorderne er derfor et kulstoflager.

  • Når arealerne drænes for at kunne dyrkes, tilføres der ilt, hvorved der sker en stor udledning af klimagasser til atmosfæren. Drænede kulstofrige lavbundsjorde bidrager således med en stor udledning af CO2 til atmosfæren.

  • Hvis jorden tages ud af drift, såkaldt ”udtagning”, skal der ske en vandstandshævning på arealet, så tørven ikke længere nedbrydes. På denne måde opnås en positiv klimaeffekt.

  • Lavbundsarealer kan blive til f.eks. vådområder, hvor de naturlige vandforhold genskabes og næringsstoffer tilbageholdes fra vores sårbare vandmiljø. Dette vil bl.a. være til gavn for fuglelivet.

  • Miljøstyrelsen åbnede for ansøgningsrunden til deres nye ordning d. 1. februar. Men allerede inden da har der været stor interesse fra lokale landboforeninger, lodsejere og kommuner.


Se med da ministeren i februar besøgte landmand Kaare Larsen, der har stået i spidsen for processen med at gendanne Søborg Sø. 

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder statistik-cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.


I nedenstående video fra Miljøstyrelsen forklares det, hvad lavbundsjord er, og hvorfor der kan søges tilskud til det. 

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder marketing-cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.