Den fælles landbrugspolitiks historie viser, at selv om de enkelte reformer i en reformproces ikke har rummet nogen udløbsdato, så har de enkelte større reformer i processen altid vist sig at være af begrænset holdbarhed. Den fælles landbrugspolitik er derfor reformeret med en vis kadence og vil også blive det i fremtiden.

Ændringer i den fælles landbrugspolitik

 • 1958: Fastlæggelse af retningslinjerne for den fremtidige fælles landbrugspolitik i Stresa med baggrund i en selvforsyningsgrad i EF på 85 %.
 • 1962: Ikrafttræden af de første markedsordninger for korn, svinekød, æg, fjerkrækød mv.
 • 1980: Selvforsyningsgrad på 100 % i EF i de vigtigste landbrugssektorer, hvilket medfører yderligere pres på udgifterne til EF’s landbrugspolitik.
 • 1984: Indførsel af mælkekvoter og garantimængder for en række andre produkter for at begrænse udgifterne til intervention mv.
 • 1988: Indførsel af budgetstabilisatorer og landbrugsretningslinjen.
 • 1992: Mac Sharry-reformen med nedsættelse af garanterede priser og delvis kompensation i form af direkte støtte (hektarstøtte mv.) samt braklægning.
 • 1994: GATT-aftale (Uruguay-runden) med mindre tilpasninger af McSharry-reform.
 • 1999: Dagsorden 2000 (Agenda 2000) i Berlin med budgetloft til 2006 for EU-15 og reform af oksekød/korn og af mælk fra 2005 samt landdistriktspolitik for 2000-2006.
 • 2002: Budgetloft til 2013 for søjle I for EU-25 og aftale om gradvis indfasning af den direkte støtte i de 10 nye medlemsstater.
 • 2003: Midtvejsreform med afkobling af den direkte støtte fra 2005-2007, reduktion af støttemidlerne under søjle I med overførsel til søjle II fra 2005, fremrykning af reform af mælk til 2004 fra 2005.
 • 2004: Udvidelse med 10 nye medlemsstater og reform af middelhavsprodukter.
 • 2005: Vedtagelse af ny landdistriktspolitik 2007-2013 samt reform af sukkersektoren
 • 2007: Reform af vin samt frugt og grønt, fuld implementering af 2003-reformen, udvidelse med Rumænien og Bulgarien.
 • 2008: Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik, med øget overførsel til søjle II, afskaffelse af braklægning og enighed om afskaffelse af mælkekvoter i 2015.
 • 2011: Fuld afkobling af tobakssektoren og overførsel af tobaksstøtte til søjle II.
 • 2012: Fuld afkobling af bl.a. støtte til stivelseskartofler, handyrspræmier og præmier til moderfår.
 • 2013: Reform af landbrugspolitikken med indførelse af grønne krav til den direkte støtte og vedtagelse af ny landdistriktspolitik for 2014-2020, hvilket baseres på aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Udvidelse med Kroatien.
 • 2015: Mælkekvoterne afskaffes. 
 • 2017: Sukkerkvoterne afskaffes.
 • 2020: Budgetlofterne for søjle I og II i landbrugspolitikken udløber.

Genveje og andre hjemmesider

EU-samarbejdet

Europakommissionen i Danmark 

Kontakt

EU og internationalt
eui@fvm.dk