EU-Kommissionen har i 2019 vedtaget regler om målemetoder for madaffald (inkl. madspild). Reglerne indebærer, at samtlige EU-lande hvert fjerde år skal indberette en detaljeret analyse af madaffaldet, samt i hvert af de mellemliggende år en beregnet måling af madaffaldet. Forslaget indeholder desuden anbefalede metoder til måling, fx anvendelse af direkte måling (vægt), dagbøger, interviews eller kompositionsanalyser. Formålet er at overvåge effekterne af de foranstaltninger, medlemsstaterne iværksætter for at forebygge madaffald. Derudover vil Kommissionen vurdere senest ved udgangen af 2023, om der er grundlag for at opstille bindende reduktionsmål for madaffald i EU.

Som følge af de nye EU-regler forventes nye data for madspild fra primærproduktionen, fødevareindustrien, detail- og engros samt fra servicesektoren i løbet af 2020-2021.